Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych przez Narodowe Centrum Nauki odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352)

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Wyliczenie opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie

Czynniki brane pod uwagę podczas wyliczania opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie:

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz informacja o prawie do sprzeciwu

Narodowe Centrum Nauki może w drodze decyzji odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w przypadkach o których mowa w art. 6 oraz art. 10 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej

Wniosek zawiera w szczególności:

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.


Opublikował: Joanna Kamińska
Publikacja dnia: 16.06.2016
Podpisał: Joanna Kamińska
Dokument z dnia: 16.06.2016
Dokument oglądany razy: 1301
20.01.2022 // www.ncn.gov.pl/BIP