Weave-UNISONO

data przyjmowania zgłoszeń 31.12.2021, data rozstrzygnięcia 31.12.2022

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

4 stycznia 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z co najmniej jednym z krajów: Austrią, Czechami, Słowenią, Szwajcarią, Niemcami w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

 • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych. (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej. NCN nie pełni wtedy roli agencji wiodącej;
 • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu (najbliższy konkurs: OPUS 22, ogłaszany we wrześniu 2021 roku) – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do zespołów badawczych z Polski (zwanych dalej polskimi zespołami badawczymi), które wspólnie z zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii  (zwanymi dalej partnerskimi zespołami badawczymi) wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych ze względu na kraj instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE (jednej – w przypadku projektów dwustronnych lub dwóch – w przypadku projektów trójstronnych). Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.

W konkursie Weave-UNISONO będą również finansowane trójstronne projekty badawcze składane przez zagraniczny zespół badawczy wnioskujący do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF planowane do realizacji wraz z polskim zespołem badawczym wnioskującym do NCN  oraz przy udziale innego zagranicznego zespołu badawczego wnioskującego o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave do właściwej dla niego instytucji współpracującej z daną agencją wiodącą.

Dzięki temu możliwa będzie również współpraca z zespołami z: Luksemburga (finansowanymi przez FNR - Luxembourg National Research Fund); Belgii – Flandrii (finansowanymi przez FWO - Research Foundation – Flanders); Belgii – Walonii (finansowanymi przez F.R.S.- FNRS - Fund for Scientific Research - Wallonia-Brussels); Chorwacji (finansowanymi przez HRZZ - Croatian Science Foundation).

Dopuszczalne w 2021 r. warianty współpracy zawiera Tabela 1, w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.

W konkursie Weave-UNISONO mogą być finansowane nie tylko projekty badawcze realizowane przez zespół polski oraz jeden lub dwa zespoły zagraniczne współpracujące w ramach programu Weave, ale także projekty angażujące dodatkowych partnerów z zagranicznych instytucji naukowych, którzy nie aplikują o środki finansowe do instytucji partnerskich i współpracujących. W przypadku tych wniosków, zagraniczne zespoły badawcze muszą pozyskać środki finansowe na realizację projektów z innych źródeł.

Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku,. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku. Wnioskodawca koordynujący jest wskazywany we wniosku i pełni rolę organizacyjną oraz koordynującą. Zasady wyboru agencji wiodącej właściwej dla danego wniosku zostały wyjaśnione w sekcji „Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO” w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych. W konkursie Weave-UNISONO w 2021 r. rolę agencji wiodącej mogą pełnić wyłącznie: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG.

Zgodnie z wymogami NCN, polski zespół badawczy musi złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego ZSUN/OSF wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej. Wniosek wspólny musi zostać przygotowany przez współwnioskodawców, zgodnie z wymogami określonymi w konkursie agencji wiodącej, otwartym na potrzeby programu Weave, i musi obejmować wszelkie wymagane przez tę agencję dokumenty. Kompletny wniosek wspólny musi zostać złożony do agencji wiodącej przez wnioskodawcę koordynującego, afiliowanego w kraju agencji wiodącej, w wymaganym przez tę agencję terminie.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2021 wynosi 30 mln zł.

Prosimy o zapoznanie się z pełną Dokumentacją konkursową, dostępną poniżej.


Czym jest program Weave oraz konkurs Weave-UNISONO?

Program Weave opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe, a jego celem jest uproszczenie procesu składania i oceny wniosków na wielostronne, wspólne międzynarodowe projekty badawcze. Program Weave jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki (zwane dalej „NCN”), w oparciu o procedurę LAP, wspólnie z instytucjami partnerskimi:

 • z Austrii  Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (zwaną dalej „FWF”),
 • z Czech Grantová agentura České republiky (zwaną dalej „GAČR”)
 • ze Słowenii Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (zwaną dalej „ARRS”)
 • ze Szwajcarii Swiss National Science Foundation (zwaną dalej SNSF),
 • z Niemiec German Research Foundation - Deutsche Forschungsgemeinschaft (zwaną dalej DFG).

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z partnerskimi zespołami badawczymi z: Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii wystąpią z wnioskami o finansowanie projektów badawczych do NCN oraz do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych dla nich instytucji partnerskich, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF.

W konkursie Weave-UNISONO będą również finansowane trójstronne projekty badawcze składane przez zagraniczny zespół badawczy wnioskujący do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF planowane do realizacji wraz z polskim zespołem badawczym wnioskującym do NCN  oraz przy udziale innego zagranicznego zespołu badawczego wnioskującego o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave do właściwej dla niego instytucji współpracującej z daną agencją wiodącą.

Dzięki temu możliwa będzie również współpraca z zespołami z:

 • Luksemburga (finansowanymi przez FNR - Luxembourg National Research Fund) ­- w przypadku projektu trójstronnego z udziałem zespołu z Polski, składanego do SNSF (Szwajcaria) lub FWF (Austria) lub DFG (Niemcy) jako agencji wiodącej;
 • Belgii – Flandrii (finansowanymi przez FWO - Research Foundation – Flanders) - w przypadku projektu trójstronnego z udziałem zespołu z Polski, składanego do SNSF (Szwajcaria) lub FWF (Austria) lub ARRS (Słowenia) jako agencji wiodącej;
 • Belgii – Walonii (finansowanymi przez F.R.S.- FNRS - Fund for Scientific Research - Wallonia-Brussels) - w przypadku projektu trójstronnego z udziałem zespołu z Polski, składanego do SNSF (Szwajcaria) jako agencji wiodącej;
 • Chorwacji (finansowanymi przez HRZZ - Croatian Science Foundation) - w przypadku projektu trójstronnego z udziałem zespołu z Polski, składanego do SNSF (Szwajcaria) lub ARRS ( Słowenia) jako agencji wiodącej.

Dopuszczalne w 2021 r. warianty współpracy zawiera Tabela 1, w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.

Partnerskie zespoły badawcze zaangażowane w dany projekt występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do jednej (w przypadku projektów dwustronnych) lub dwóch (w przypadku projektów trójstronnych) właściwych dla nich instytucji finansujących badania naukowe (partnerskich / współpracujących), uczestniczących w programie Weave.

Wspólne projekty muszą opierać się na ścisłej współpracy i muszą być realizowane wspólnie przez polski i partnerski/-e zespół/-y badawczy/-e, z których każdy wskazuje kierownika projektu. Projekty muszą zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu we wspólny projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne.

Co to jest współpraca LAP i która agencja może być agencją wiodącą (Lead Agency) w konkursie Weave-UNISONO?

Procedura LAP to nowy standard oceny wniosków, stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym wnioskowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania naukowe.

Kluczowe zasady procedury agencji wiodącej to:

 • wykorzystanie krajowych konkursów, prowadzonych przez instytucje partnerskie, do oceny merytorycznej nie tylko wniosków krajowych, ale także międzynarodowych, dwu- i wielostronnych, konkurujących na równych zasadach z wnioskami krajowymi;
 • zaufanie co do jakości oceny wniosków w gronie instytucji podejmujących taką współpracę.

Dzięki temu, projekty angażujące co najmniej dwie grupy badawcze z różnych krajów, będą oceniane tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację projektów badawczych rekomendowanych w wyniku tej oceny.

Rolę agencji wiodącej w konkursie Weave-UNISONO pełni instytucja partnerska (FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF), właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku.

Zaangażowane we współpracę naukową zespoły badawcze – współwnioskodawcy – wskazują ze swojego grona wnioskodawcę koordynującego, tj. zagraniczny zespół badawczy z: Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, który pełni rolę organizacyjną i koordynującą oraz odpowiada za złożenie wniosku wspólnego do agencji wiodącej, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF.

Kto może złożyć wniosek krajowy?

Z wnioskiem krajowym do NCN mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust. 1 pkt 1, 24, 5, 7 i 8 ustawy o NCN, zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, czyli:

 1. uczelnia,
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 ze zm.),
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 ze zm.),
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5a. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534),

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

 1. Polska Akademia Umiejętności,
 2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca,
 4. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z zm.),
 5. biblioteka naukowa,
 6. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. osoba fizyczna.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Nie ma ograniczeń w kwestii zakresu tematycznego wniosków, jakie można złożyć w konkursie Weave-UNISONO. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w obszarze określonym w jednym z 25 paneli NCN, zgodnie z zakresem wskazanym w warunkach konkursu agencji wiodącej.

Jaki może być czas trwania projektu?

Okres realizacji projektów może wynosić 24, 36 lub 48 miesięcy.

UWAGA: w przypadku projektów badawczych, w których realizację zaangażowane będą partnerskie zespoły badawcze z Czech lub Niemiec lub Słowenii, ubiegające się o środki finansowe w GAČR lub DFG lub ARRS, czas trwania projektu może wynosić maksymalnie 36 miesięcy.

Dopuszczalność ewentualnej zmiany długości trwania projektu realizowanego przez polskie i partnerskie zespoły badawcze podlega zasadom obowiązującym w NCN i we właściwych zaangażowanych w dany projekt instytucjach partnerskich/ współpracujących.

Kto może być kierownikiem projektu?

Konkurs Weave-UNISONO jest skierowany do naukowców niezależnie od etapu kariery, a projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk.

Dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika projektu, przy czym realizacją polskiej części projektu obowiązany jest kierować kierownik polskiego zespołu badawczego. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być naukowiec niezależnie od etapu kariery. Kierownik partnerskiego zespołu badawczego musi spełniać wymogi właściwej instytucji finansującej badania naukowe.

Jaka może być maksymalna liczba członków polskiego zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków polskiego zespołu badawczego. W projekcie badawczym, poza kierownikiem projektu, w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowo wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.

Przypominamy, że:

We wniosku krajowym i we wniosku wspólnym należy opisać kompetencje i zadania poszczególnych członków zespołów badawczych. Zasadność ich zaangażowania w realizację projektu podlega ocenie merytorycznej w agencji wiodącej. Szczegółowe informacje dotyczące budżetu na wynagrodzenia zawarte są w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Jak zaplanować budżet polskiej części projektu?

Zasady przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie Weave-UNISONO określa Regulamin LAP.

W konkursie Weave-UNISONO zespół badawczy z Polski może otrzymać środki na wynagrodzenie dla polskiego zespołu badawczego, stypendia i wynagrodzenia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, które są zgodne z katalogiem kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN

Kosztorys zaplanowany we wniosku wspólnym na realizację zadań badawczych przez partnerskie zespoły badawcze musi być zgodny z zasadami dotyczącymi kwalifikowalności kosztów obowiązującymi w instytucji partnerskiej lub współpracującej, właściwej dla danego zespołu badawczego.

Kosztorys polskiej części projektu uwzględniony we wniosku krajowym oraz we wniosku wspólnym musi być sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i wyliczony zgodnie z następującym kursem walut: 1 EUR = 4,4385 PLN.

Zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN określone są w Regulaminie przyznawania stypendiów.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu i/lub rozbieżności w kosztach projektu zaplanowanego do realizacji przez polski zespół badawczy we wniosku krajowym i wniosku wspólnym mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

Sporządzając budżet należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 • budżet we wniosku krajowym w ZSUN/OSF należy podać w złotych, a we wniosku wspólnym - w euro, po zaokrągleniu do wartości całkowitych w dół;
 • kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 1 EUR = 4,4385 PLN,
 • we wniosku krajowym w ZSUN/OSF należy podać budżet na realizację zadań przez polski zespół badawczy, a we wniosku wspólnym – przez wszystkie zespoły badawcze zaangażowane w dany projekt;
 • budżet zaplanowany dla polskiego zespołu badawczego we wniosku wspólnym musi być spójny z budżetem we wniosku krajowym w ZSUN/OSF;
 • minimalna i maksymalna wysokość finansowania nie jest określona (koszty muszą być zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań).

W systemie ZSUN/OSF możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2022 r. Szczegółowe informacje na temat kosztorysu zawarte są w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych, w sekcji „Przygotowanie budżetu na realizację zadań badawczych przez polskie zespoły badawcze”.

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze będą przyznawane przez NCN tylko w przypadku projektów, dla których instytucje partnerskie / współpracujące również przyznają środki finansowe partnerskim/współpracującym zespołom badawczym.

UWAGA: należy zapoznać się z wytycznymi danej agencji wiodącej odnośnie umieszczania we wnioskach wspólnych kosztorysów poszczególnych zespołów badawczych oraz uzasadnień kosztów planowanych dla tych zespołów badawczych.

UWAGA: rekomendowane jest zaplanowanie budżetu dla polskiego zespołu badawczego równolegle, w systemie ZSUN/OSF w złotych i  w euro we wniosku wspólnym; kurs euro, po jakim należy wyliczyć budżet polskiej części projektu we wniosku wspólnym: 1 EUR = 4,4385 PLN; obowiązkowo wymagane jest podanie zarówno kwot, o które zespół polski wnioskuje do NCN, jak i szczegółowych, spójnych z podanymi w systemie ZSUN/OSF, uzasadnień tych kosztów we właściwej sekcji wniosku wspólnego. Nie jest wystarczające podanie tych uzasadnień wyłącznie w kosztorysie wypełnianym w systemie ZSUN/OSF, ponieważ kosztorys ujęty w systemie ZSUN/OSF nie jest przedmiotem oceny merytorycznej dokonywanej przez agencję wiodącą.

Ocena merytoryczna w agencji wiodącej dokonywana jest na podstawie wniosku wspólnego i obejmuje m.in. ocenę zasadności kosztów planowanych na realizację polskiej części projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, dlatego też uzasadnienia kosztów zaplanowanych dla polskiego zespołu ujęte we wniosku wspólnym muszą być wyczerpujące i szczegółowe oraz tożsame z uzasadnieniami kosztów ujętymi w systemie ZSUN/OSF. Brak szczegółowych, spójnych z podanymi w ZSUN/OSF uzasadnień kosztów zaplanowanych dla polskiego zespołu we wniosku wspólnym może skutkować odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

W ramach konkursu Weave-UNISONO nie ma możliwości ubiegania się o pomoc publiczną.

Jak przygotować wniosek?

Zgodnie z wymogami NCN, polski zespół badawczy musi złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego ZSUN/OSF wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej.

Wniosek wspólny musi zostać przygotowany przez współwnioskodawców zgodnie z wymogami określonymi w konkursie agencji wiodącej, otwartym na potrzeby programu Weave, i musi obejmować wszelkie wymagane przez tę agencję dokumenty.

Warunki konkursu, wymogi dotyczące przygotowania wniosków wspólnych, a także wytyczne odnoszące się do oceny merytorycznej odbywającej się po stronie agencji wiodącej, określają dokumenty obowiązujące w jej konkursie krajowym, otwartym na potrzeby programu Weave, tj.:

Kompletny wniosek wspólny musi zostać złożony do agencji wiodącej przez wnioskodawcę koordynującego, afiliowanego w kraju agencji wiodącej, w wymaganym przez tę agencję terminie.

Dodatkowo, każdy z zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt, musi złożyć do właściwej instytucji finansującej badania (partnerskiej/współpracującej), niebędącej agencją wiodącą, komplet wymaganych przez tę instytucję dokumentów, w tym m.in. wniosek wspólny, jeśli dana instytucja tego wymaga.

Czy są jakieś ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursach NCN?

Ograniczenia w występowaniu z wnioskami krajowymi są wskazane w Rozdziale III Regulaminu.

Co należy przedstawić we wniosku krajowym?

Do konkursu Weave -UNISONO przyjmowane są wnioski krajowe (zgodnie z zasadami składania wniosków określonymi w Regulaminie), do których załączone są wnioski wspólne.

Wszystkie elementy, jakie należy przedstawić we wniosku krajowym wymienione są w pkt. 2.2 Uchwały nr 134/2020 w sprawie warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu Weave -UNISONO na projekty badawcze. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące elementy:

 • tytuł projektu badawczego zawarty we wniosku wspólnym (we wniosku krajowym należy go podać w języku polskim i w języku angielskim; tytuł projektu we wniosku krajowym musi być spójny z tytułem we wniosku wspólnym);
 • wniosek wspólny w formacie pdf, zawierający wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie agencji wiodącej, w wersji tożsamej z wersją złożoną w systemie informatycznym agencji wiodącej, w tym m.in.:
  • opis projektu badawczego zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie agencji wiodącej (w języku angielskim);
  • CV wraz z wykazem publikacji członków zespołów badawczych biorących udział w realizacji projektu badawczego, zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie agencji wiodącej;
 • popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego (do 1 strony w języku polskim i do 1 strony w języku angielskim);
 • plan badań (w języku polskim i w języku angielskim) przedstawiający zadania badawcze przewidziane do realizacji przez polski zespół badawczy;
 • informacje o wymaganych kwalifikacjach i przewidzianym zakresie prac poszczególnych wykonawców projektu badawczego po polskiej stronie (w języku angielskim);
 • kosztorys polskiej części projektu badawczego (w języku angielskim), sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie;
 • informacje o planowanej w projekcie badawczym współpracy międzynarodowej, w tym wskazanie zagranicznych instytucji naukowych, z którymi współpraca ta będzie realizowana, wraz z opisem korzyści wynikających z tej współpracy (w języku angielskim);
 • informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji polskiej części projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku (w języku angielskim);
 • informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym wymaganych zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk przyjętych w danej dyscyplinie naukowej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku (w języku angielskim).

NCN nie wymaga składania żadnych dokumentów (umów/porozumień) potwierdzających współpracę między polskimi i partnerskimi zespołami badawczymi, ani składania podpisów przez członków partnerskich zespołów badawczych pod wnioskiem krajowym oraz pod żadnym z dokumentów załączanych do wniosku krajowego.

Jak złożyć wniosek krajowy do NCN?

UWAGA: Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF znajduje się w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych i w Instrukcji składania wniosku.

Wnioski krajowe w ramach programu Weave -UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny na stronie: https://osf.opi.org.pl/.

Kiedy wniosek jest kompletny?

Do NCN przyjmowane są wyłącznie wnioski krajowe kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

Polskie zespoły badawcze zapewniają, że wniosek złożony do NCN jest kompletny. Po wysłaniu wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF do NCN nie będzie można wprowadzić do niego żadnych zmian ani zamieniać w systemie ZSUN/OSF żadnych załączników, stanowiących część wniosku.

Rekomenduje się, by kierownicy projektów sprawdzili, czy wszystkie części wniosku wspólnego, w tym opis wspólnego projektu wraz z załącznikami, zostały poprawnie wypełnione. Pozostawienie jakiejkolwiek niewypełnionej sekcji wniosku wspólnego lub krajowego może spowodować odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej w każdej z zaangażowanych instytucji partnerskich.

Jakie są terminy składania wniosku?

Wnioski krajowe w ramach programu Weave -UNISONO należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system ZSUN/OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Jeśli w dniu złożenia wniosku wspólnego do agencji wiodącej formularz wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF jest niedostępny, to wniosek krajowy należy złożyć do NCN w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia opublikowania informacji o udostępnieniu tego formularza. Informacja o udostępnieniu formularza wniosku krajowego w systemie ZSUN/OSF zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Centrum, dostępnej pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ oraz w systemie ZSUN/OSF.

Od momentu rozpoczęcia prac nad wnioskiem krajowym w systemie ZSUN/OSF polski zespół badawczy ma 45 dni kalendarzowych na wypełnienie i wysłanie wniosku do NCN. Po upływie tego terminu wniosek zostanie zablokowany do edycji. W takim przypadku, jeżeli polski zespół badawczy nie wysłał wniosku do NCN, należy założyć i wypełnić nowy wniosek w systemie ZSUN/OSF. Może to wpłynąć na planowanie we wniosku krajowym budżetu na realizację zadań badawczych przez polskie zespoły badawcze. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych, w sekcji „Przygotowanie budżetu na realizację zadań badawczych przez polskie zespoły badawcze”.

Planowane terminy naboru wniosków wspólnych w 2021 roku oraz ogłaszania wyników oceny w instytucjach partnerskich pełniących rolę agencji wiodących:

Agencja Nabór jako agencja wiodąca
FWF (Austria)

Nabór wniosków w trybie ciągłym od stycznia 2021 r.

Szczegółowe wytyczne FWF:

FWF Stand-Alone Projects

FWF Clinical Research Programme - w przypadku badań klinicznych

Rozstrzygnięcie w sprawie terminu przyznania środków finansowych w terminie do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego (średnio do 7-8 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego).

GAČR (Czechy)

Nabór wniosków w terminie:

Luty - kwiecień 2021 r. (dokładne daty naboru zostaną podane w późniejszym terminie)

Szczegółowe wytyczne GAČR: 

Evaluation based on the lead agency principle (LA projects) (link zostanie podany w późniejszym terminie)

Planowany termin ogłoszenia wyników: koniec 2021 r.

ARRS (Słowenia)

Nabór wniosków jesienią 2021 r. (dokładne daty naboru zostaną podane w późniejszym terminie)

Szczegółowe wytyczne ARRS:

National Research Projects (link zostanie podany w późniejszym terminie)

Planowany termin ogłoszenia wyników: maj/ czerwiec 2022 r.

SNSF (Szwajcaria)

Obowiązują dwa terminy składania wniosków: 1 kwietnia 2021 r. oraz 1 października 2021 r. (Ocena wniosków złożonych w okresie 2 października-31 marca rozpoczyna się 1 kwietnia; ocena wniosków złożonych w okresie 2 kwietnia-30 września rozpoczyna się 1 października).

Szczegółowe wytyczne SNSF: SNSF Project Funding

Planowany termin ogłoszenia wyników:

 • Dla wniosków złożonych w SNSF do 1 kwietnia 2021 r.: wrzesień/ październik 2021 r.
 • Dla wniosków złożonych w SNSF do 1 października 2021 r.: marzec/ kwiecień 2022 r.

DFG (Niemcy)

Nabór wniosków w trybie ciągłym od 15 września 2021 r.

Szczegółowe wytyczne DFG: Individual Research Grants Programme

Rozstrzygnięcie w sprawie terminu przyznania środków finansowych w terminie do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego (średnio do 8-10 miesięcy miesięcy).

Szczegółowe informacje dotyczące terminów naboru wniosków w instytucjach partnerskich niebędących agencją wiodącą zawarte są w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.

Jak przebiega proces oceny wniosku i co jest brane pod uwagę?

Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej. Zasady oceny wniosków określa Regulamin oraz dokumenty regulujące proces oceny merytorycznej wniosków wspólnych, obowiązujące w konkursie agencji wiodącej.

W NCN ocena formalna wniosków jest przeprowadzana przez Koordynatorów Dyscyplin, w oparciu o kryteria formalne obowiązujące w konkursie Weave-UNISONO, zawarte w Rozdziale V Regulaminu.

Przedmiotem oceny merytorycznej są wnioski wspólne. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym przez wszystkie instytucje partnerskie dokonujące tej oceny, zostaną zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje agencja wiodąca, zgodnie z zasadami obowiązującymi w jej konkursie krajowym otwartym na potrzeby programu Weave, porównując je z innymi wnioskami złożonymi w tym konkursie.

Zasady oceny merytorycznej, odbywającej się po stronie agencji wiodącej, określają dokumenty obowiązujące w jej konkursie krajowym, otwartym na potrzeby programu Weave, tj.:

Po zakończeniu oceny merytorycznej, agencja wiodąca przekazuje NCN oraz – w przypadku projektów we współpracy trójstronnej – innym zaangażowanym instytucjom partnerskim/współpracującym informację o wyniku oceny merytorycznej wraz z listą projektów badawczych rekomendowanych do finansowania.

Następnie, lista ta podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora NCN oraz – w przypadku projektów we współpracy trójstronnej – przez właściwe dla zagranicznych zespołów badawczych instytucje partnerskie/współpracujące.

UWAGA: w Weave-UNISONO, jeśli zajdą okoliczności wskazane w § 37, § 39, § 44oraz § 45 Regulaminu, będzie możliwa dodatkowa ocena wniosków, prowadzona w NCN. Dotyczy to w szczególności:

 • wątpliwości NCN co do zasadności kosztów planowanych na realizację polskiej części projektu badawczego wykazanych we wniosku wspólnym w zakresie ich zasadności w stosunku do przedmiotu i zakresu badań,
 • przypadku, gdy pozostają w NCN wątpliwości co do aspektów etycznych polskiej części badań planowanych do realizacji lub ocena ta będzie niejednoznaczna,
 • przypadku, gdy nie jest możliwe jednoznaczne uszeregowanie projektów, ocenionych w różnych grupach dyscyplin i znajdujących się na różnych listach rankingowych, przy czym suma środków zaplanowanych na realizację przez polskie zespoły badawcze polskiej części tych projektów przekracza wysokość dostępnych środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych przez NCN, a zastosowanie wskaźnika w postaci ilorazu liczby określającej pozycję danego wniosku na liście rankingowej i łącznej liczby wszystkich wniosków rekomendowanych do finansowania znajdujących się na tej liście, nie doprowadziło do uszeregowania wniosków;
 • sytuacji kiedy agencja wiodąca zarekomenduje do finansowania projekty badawcze bez uszeregowania ich wedle jakości, a suma środków zaplanowanych na realizację przez polskie zespoły badawcze polskiej części tych projektów przekracza wysokość dostępnych środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych przez NCN.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych podejmowane jest w drodze decyzji Dyrektora NCN i następuje w terminie do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego.

Środki finansowe dla polskich zespołów badawczych przyznawane są na realizację tylko tych projektów badawczych, w przypadku których instytucje partnerskie/współpracujące również przyznają środki finansowe współwnioskodawcom.

Jaki jest tryb odwoławczy?

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do Komisji Odwoławczej Rady w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Komisja Odwoławcza Rady rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. Tryb procedury odwoławczej w konkursie Weave-UNISONO regulują par. 49, 50 i 51 Regulaminu.

Publikacja rezultatów badań w Open Access

Publikacja rezultatów badań w Open Access:

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami cOAlition S opracowało politykę otwartego dostępu. NCN, zgodnie z przyjętą koncepcją otwartego dostępu do wyników prac i publikacji, wymaga upowszechniania prac będących efektem realizacji projektów badawczych w modelu natychmiastowego, otwartego dostępu. Zgodnie z założeniami Planu S NCN uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 • w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 • w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR2) lub Author Accepted Manuscript (AAM3) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 • w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Ochrona danych osobowych

W przypadku konkursu Weave-UNISONO, dane osobowe przetwarzane są również przez instytucje partnerskie.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Kontakt NCN

W przypadku dalszych wątpliwości związanych z wymogami formalnymi NCN, po zapoznaniu się z Ogłoszeniem oraz treścią dokumentacji konkursowej, prosimy o skontaktowanie się z pracownikami NCN.

Kontakt ds. ogólnych

 • dr Magdalena Godowska

e-mail: magdalena.godowska@ncn.gov.pl

tel.: +48 668 385 353 (kontakt w godzinach: 9:00-13:00)

 • Magdalena Krzystyniak

e-mail: magdalena.krzystyniak@ncn.gov.pl

tel. +48 880 527 551 (kontakt w godzinach: 9:00-13:00)

 • Magdalena Dobrzańska-Bzowska

e-mail: Magdalena.Dobrzanska-Bzowska@ncn.gov.pl

tel.: +48 532 080 275 (kontakt w godzinach: 9:00-13:00)

Koordynator Dyscyplin – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

 • Dr Małgorzata Jacobs

e-mail: malgorzata.jacobs@ncn.gov.pl

Kontakt telefoniczny możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu przez wiadomość e-mail.

Koordynator Dyscyplin – nauki ścisłe i techniczne

 • dr Monika Góral-Kurbiel

e-mail: monika.goral-kurbiel@ncn.gov.pl

Kontakt telefoniczny możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu przez wiadomość e-mail.

Koordynator Dyscyplin – nauki o życiu

 • dr Magdalena Wyszkowska-Kolatko

e-mail: Magdalena.Wyszkowska-Kolatko@ncn.gov.pl

Kontakt telefoniczny możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu przez wiadomość e-mail.


Kontakty w instytucjach partnerskich

W kwestiach związanych z wnioskiem wspólnym prosimy o bezpośredni kontakt z partnerskim zespołem badawczym afiliowanym w kraju agencji wiodącej lub z agencją wiodącą.

Kontakt FWF

 • Dr. Christoph Bärenreuter

e-mail: christoph.baerenreuter@fwf.ac.at

tel. +431 505 67 40 – 8702

Kontakt GAČR

 • Kamila Pětrašová

e-mail: kamila.petrasova@gacr.cz

tel . +420 227 088 863

Kontakt ARRS

 • Aleksandra Panič

e-mail: aleksandra.panic@arrs.si

tel.: +386 0 1 400 59 24

Kontakt SNSF

 • Elisabeth Schenker

e-mail: elisabeth.schenker@snf.ch

Kontakt DFG

e-mail: weave@dfg.de


Dokumentacja konkursowa

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku:

 1. Warunki konkursu Weave-UNISONO
 2. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure)
 3. Koszty w projektach NCN
 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 5. Panele NCN
 6. Wzór formularza wniosku krajowego
 7. Procedura składania wniosków krajowych
 8. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (dokument obowiązkowy, w przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa polskich podmiotów) 
 9. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 10. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 11. Wytyczne dla polskich zespołów badawczych
 12. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 13. Polityka Otwartego Dostępu NCN
 14. Zasady doręczania decyzji
 15. Instrukcja dotycząca składania odwołania, z uwzględnieniem par. 49-51 Regulaminu LAP
 16. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN:

 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 2. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN

 

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 04.01.2021
Dokument oglądany razy: 381
 
29.11.2021 // www.ncn.gov.pl/BIP