RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa finansowa projektów badawczych realizowanych przez Narodowe Centrum Nauki,
 • monitorowanie i aktualizowanie zmian finansowych w zakresie w/w projektów,
 • rozliczanie środków finansowych przyznanych na w/w projekty,
 • egzekwowanie zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umowami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


W y m a g a n i a n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel).


W y m a g a n i a d o d a t k o w e:

 • mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi konkursów na finansowanie projektów badawczych oraz zagadnień obejmujących pomoc publiczną,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność komunikowania się z beneficjentami telefonicznie i drogą elektroniczną,
 • umiejętność współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe, zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, szkoleniach itp.).

Termin składania dokumentów: 06-02-2013

Miejsce składania dokumentów:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych.

Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Narodowego Centrum Nauki) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Jakub Piotrowski
Publikacja dnia: 23.01.2013
Dokument oglądany razy: 6149