RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej

zakończony, rozstrzygnięcie: unieważniony

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej

Wymiar etatu: 1 – umowa na zastępstwo

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżąca kontrola dokumentów księgowych, ich dekretacja oraz ewidencja w systemie finansowo-księgowym,
 • uzgadnianie obrotów i sald kont z innymi danymi potwierdzającymi prawidłowość dokonanych operacji,
 • okresowa analiza sald wybranych kont,
 • monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków finansowych,
 • kontrola stanu realizacji planu finansowego Centrum,
 • zbieranie, przetwarzanie i wstępna weryfikacja danych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Centrum oraz jednostek zewnętrznych,
 • przygotowanie zestawień i informacji o stanie zaangażowania środków finansowych,
 • prowadzenie i rozliczanie projektów międzynarodowych,
 • opracowywanie dokumentacji wewnętrznej oraz procedur z zakresu obsługi księgowej Centrum,
 • gromadzenie, kwalifikowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów finansowych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego na potrzeby Działu Finansowo-Księgowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


W y m a g a n i a n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 • doświadczenie w ksiegowości,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel).


W y m a g a n i a d o d a t k o w e:

 • mile widziana znajomość programu Comarch ERP Optima,
 • mile widziana znajomość zasad rozliczania projektów w ramach 7. Programu Ramowego (kwalifikacja kosztów, systemy finansowania itp.),
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych regulujących wykonywane zadania,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • zdolności komunikacyjne,
 • terminowość i dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV ze zdjęciem i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe, zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, szkoleniach itp.).

Termin składania dokumentów: 2-10-2013

Miejsce składania dokumentów:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej.
Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Narodowego Centrum Nauki) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Kamila Patoła
Publikacja dnia: 18.09.2013
Dokument oglądany razy: 4554