RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. kadrowo-płacowych

zakończony, rozstrzygnięcie: unieważniony

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Wymiar etatu: 1 - umowa na zastępstwo

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników Centrum;
 • przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • pomoc w realizacji polityki personalnej obowiązującej w jednostce;
 • organizacja i wspieranie procesów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (szkolenia, rekrutacje, oceny pracownicze, etc.);
 • przygotowywanie i wdrażanie projektów z zakresu zasobów ludzkich służących realizacji założonych przez jednostkę celów;
 • współpraca przy tworzeniu dokumentów kadrowo-płacowych, regulaminów, procedur etc.;
 • przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień dotyczących spraw kadrowo-płacowych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zespołu Kadrowo-Płacowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


W y m a g a n i a n i e z b ę d n e:

 •  wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo pracy),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.


W y m a g a n i a d o d a t k o w e:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość programów kadrowo-płacowych (mile widziana znajomość CDN Optima) oraz Płatnika,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe, zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, szkoleniach itp.).

Termin składania dokumentów: 16-10-2013

Miejsce składania dokumentów:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. kadrowo-płacowych.

Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Narodowego Centrum Nauki) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod pod nr. tel.: (12) 341 91 24 lub (12) 341 91 25.

Opublikował: Kamila Patoła
Publikacja dnia: 30.09.2013
Dokument oglądany razy: 4527