RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej

Wymiar etatu: 1 – umowa na zastępstwo

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżąca kontrola dokumentów księgowych, ich dekretacja oraz ewidencja w systemie finansowo-księgowym,
 • uzgadnianie obrotów i sald kont z innymi danymi potwierdzającymi prawidłowość dokonanych operacji,
 • okresowa analiza sald wybranych kont,
 • monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków finansowych,
 • kontrola stanu realizacji planu finansowego Centrum,
 • zbieranie, przetwarzanie i wstępna weryfikacja danych oraz sporządzanie okresowych sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Centrum oraz jednostek zewnętrznych,
 • przygotowanie zestawień i informacji o stanie zaangażowania środków finansowych,
 • prowadzenie i rozliczanie projektów międzynarodowych,
 • opracowywanie dokumentacji wewnętrznej oraz procedur z zakresu obsługi księgowej Centrum,
 • gromadzenie, kwalifikowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów finansowych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego na potrzeby Działu Finansowo-Księgowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


W y m a g a n i a  n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 • doświadczenie w ksiegowości,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel).


W y m a g a n i a  d o d a t k o w e:

 • mile widziana znajomość programu Comarch ERP Optima,
 • mile widziana znajomość zasad rozliczania projektów w ramach 7. Programu Ramowego (kwalifikacja kosztów, systemy finansowania itp.),
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych regulujących wykonywane zadania,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • zdolności komunikacyjne,
 • terminowość i dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV ze zdjęciem i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe, zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, szkoleniach itp.).

Termin składania dokumentów: 04-11-2013


Tryb składania dokumentów:
1) osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Nauki: Kraków, ul. Królewska 57
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Narodowego Centrum Nauki
3) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sylwia.lasota@ncn.gov.pl (prosimy przesyłać CV oraz list motywacyjny; kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną będą proszeni o przyniesienie pozostałych dokumentów na rozmowę)


Inne informacje:
Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej.
Dokumenty składane osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej muszą być własnoręcznie podpisane.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Narodowego Centrum Nauki) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Katarzyna Szczepankiewicz
Publikacja dnia: 17.10.2013
Dokument oglądany razy: 4433