RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. kadrowo-płacowych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Wymiar etatu: 1 - umowa na zastępstwo

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników Centrum;
 • przygotowywanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • pomoc w realizacji polityki personalnej obowiązującej w jednostce;
 • organizacja i wspieranie procesów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (szkolenia, rekrutacje, oceny pracownicze, etc.);
 • przygotowywanie i wdrażanie projektów z zakresu zasobów ludzkich służących realizacji założonych przez jednostkę celów;
 • współpraca przy tworzeniu dokumentów kadrowo-płacowych, regulaminów, procedur etc.;
 • przygotowywanie raportów, statystyk i zestawień dotyczących spraw kadrowo-płacowych;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zespołu Kadrowo-Płacowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


W y m a g a n i a n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo pracy),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.


W y m a g a n i a d o d a t k o w e:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • znajomość programów kadrowo-płacowych (mile widziana znajomość CDN Optima) oraz Płatnika,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe, zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, szkoleniach itp.).

Termin składania dokumentów: 05-11-2013

Tryb składania dokumentów:

1) osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Nauki: Kraków, ul. Królewska 57,
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Narodowego Centrum Nauki,
3) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sylwia.lasota@ncn.gov.pl ( prosimy przesyłać CV oraz list motywacyjny; kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną będą proszeni o przyniesienie pozostałych dokumentów na rozmowę).

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. kadrowo-płacowych. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. Dokumenty składane osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Narodowego Centrum Nauki) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24 lub (12) 341 91 25.

Opublikował: Kamila Patoła
Publikacja dnia: 22.10.2013
Dokument oglądany razy: 4586