RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Starszy specjalista ds. zasobów ludzkich/Specjalista ds. zasobów ludzkich

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Starszy specjalista ds. zasobów ludzkich/Specjalista ds. zasobów ludzkich

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:

Starszy specjalista ds. zasobów ludzkich/Specjalista ds. zasobów ludzkich

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja polityki personalnej obowiązującej w Centrum;
 • kompleksowe realizowanie procesów rekrutacyjnych;
 • przeprowadzanie procesu oceny okresowej pracowników;
 • budowanie ścieżek rozwoju;
 • planowanie i organizacja szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych;
 • realizacja procesu motywacyjnego;
 • analiza i opis stanowisk pracy;
 • przygotowanie i wdrażanie projektów z zakresu zasobów ludzkich służących realizacji założonych celów przez Centrum;
 • doskonalenia obowiązujących narzędzi, technik i procedur z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • sporządzanie oraz aktualizacja istniejących procedur personalnych oraz regulaminów;
 • wspieranie innych bieżących procesów zarządzania zasobami ludzkimi w Centrum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • minimum 2-3 lata doświadczenia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • chęć ciągłego rozwoju w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (wdrażanie nowych rozwiązań, inicjatywa oraz zaangażowanie w działaniu);
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • wysoka kultura osobista;
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • dobra znajomość przepisów prawa pracy;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności MS Word, MS Excel, MS Power Point).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów: 07-02-2014

Rozstrzygnięcie konkursu: 28-02-2014

Tryb składania dokumentów:

1) osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Nauki: Kraków, ul. Królewska 57,
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Narodowego Centrum Nauki,
3) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sylwia.lasota@ncn.gov.pl ( prosimy przesyłać CV oraz list motywacyjny; kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną będą proszeni o przyniesienie pozostałych dokumentów na rozmowę).

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Starszy specjalista ds. zasobów ludzkich/Specjalista ds. zasobów ludzkich. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. Dokumenty składane osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Narodowego Centrum Nauki) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 27.01.2014
Dokument oglądany razy: 5578