RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. kontroli/Młodszy Specjalista ds. kontroli

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. kontroli/Młodszy Specjalista ds. kontroli

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. kontroli/Młodszy Specjalista ds. kontroli

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli w siedzibach jednostek będących miejscem realizacji projektów finansowanych przez Centrum (w tym: przygotowywanie kontroli, analiza danych pozyskanych w trakcie kontroli, przygotowywanie dokumentów zawierających wyniki z kontroli);
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją projektów badawczych finansowych przez Centrum w oparciu o sprawozdania z audytów przeprowadzanych przez audytorów zewnętrznych;
 • koordynowanie kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Centrum;
 • współudział w procesie zarządzania ryzykiem oraz badaniu systemu kontroli zarządczej w Centrum;
 • wsparcie zadań związanych z obsługą skarg i wniosków kierowanych do Centrum;
 • uczestnictwo w kontrolach wewnętrznych przeprowadzanych w Centrum;
 • realizowanie funkcji administracyjnych w zakresie tworzenia planów kontroli, aktualizowania wewnętrznych zasad działania, archiwizowania dokumentacji, prowadzenia niezbędnych rejestrów oraz przygotowywania sprawozdań z realizowanych zadań;
 • wspieranie innych bieżących zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną ds. kontroli i audytu;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomiczne, prawne, administracyjne;
 • minimum 1 rok doświadczenia w obszarze kontroli i audytu lub sprawowania nadzoru nad realizacją projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki, w tym sposobu przyznawania i rozliczania środków finansowych na realizację badań podstawowych;
 • znajomość przepisów regulujących działalność kontrolną w administracji publicznej;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu zleconych zadań;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • wysoka kultura osobista;
 • rzetelność i obiektywizm w działaniu;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • dyspozycyjność i mobilność:
 • chęć ciągłego rozwoju kompetencji zawodowych.


Dodatkowym atutem będą studia podyplomowe / szkolenia o kierunku związanym z funkcjami kontrolnymi i audytowymi w organizacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa państwa UE;;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów: 06-03-2014

Rozstrzygnięcie konkursu: 31-03-2014

Tryb składania dokumentów:

1) osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Nauki: Kraków, ul. Królewska 57,

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Narodowego Centrum Nauki,

3) za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sylwia.lasota@ncn.gov.pl ( prosimy przesyłać CV oraz list motywacyjny; kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną będą proszeni o przyniesienie pozostałych dokumentów na rozmowę).

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. kontroli/Młodszy Specjalista ds. kontroli. Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne. Dokumenty składane osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Narodowego Centrum Nauki) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone. Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki. Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 9124.

Opublikował: Katarzyna Szczepankiewicz
Publikacja dnia: 20.02.2014
Dokument oglądany razy: 5477