RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna dokumentacji płacowej ekspertów współpracujących z Narodowym Centrum Nauki (kompletowanie dokumentów, sprawdzanie ich poprawności, uzupełnianie i korekty, tworzenie list wynagrodzeń);
 • kontakt z ekspertami polskimi i zagranicznymi związany z obsługą dokumentacji;
 • przygotowywanie dokumentacji ocen wniosków i raportów wykonanych przez ekspertów;
 • przygotowywanie baz danych i zestawień dokumentów;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy obsłudze dokumentacji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

W y m a g a n i a  n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność efektywnej komunikacji,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office).

W y m a g a n i a  d o d a t k o w e:

 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • obowiązkowość i terminowość,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
 • asertywność,
 • nastawienie na rozwiązywanie problemów,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe, zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, szkoleniach itp.).

Termin składania dokumentów: 17-03-2014

Miejsce składania dokumentów: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów.

Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Narodowego Centrum Nauki) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 28.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 03.03.2014
Dokument oglądany razy: 5081