RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. informacji i promocji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. informacji i promocji

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. informacji i promocji

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, w tym w organizacji konferencji,
 • udział przygotowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • udział w opracowywaniu i realizacji planu promocji,
 • udział w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych,
 • współpraca z dostawcami materiałów promocyjnych,
 • bieżące przygotowywanie informacji na temat działalności NCN,
 • przygotowywanie zestawień i prezentacji na potrzeby Biura NCN,
 • przygotowywanie narzędzi informacyjno-promocyjnych, takich jak newsletter, mailing,
 • inne prace biurowe.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

W y m a g a n i a  n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe (preferowane w obszarach: marketingu, zarządzania, public relations lub inne humanistyczno-społeczne),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • zaawansowana znajomość obsługi komputera, zwłaszcza edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych.

W y m a g a n i a  d o d a t k o w e:

 • doświadczenie w pracy w sektorze publicznym
 • umiejętność obsługi programów graficznych
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe, zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, szkoleniach itp.).

Termin składania dokumentów: 17-03-2014

Miejsce składania dokumentów: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Młodszy specjalista ds. informacji i promocji

Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Narodowego Centrum Nauki) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Jakub Piotrowski
Publikacja dnia: 10.03.2014
Dokument oglądany razy: 4808