RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. BHP (BHP/DSO/2014)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. BHP
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. BHP i ppoż.

Wymiar etatu: 1/5 etatu.

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Kraków
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. BHP będzie należało:

• realizacja zadań z obszaru BHP określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 1997r nr 109 poz.704), w szczególności:
– przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie obowiązujących przepisów BHP, przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
– opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
– prowadzenie audytów wewnętrznych i kontroli warunków pracy oraz wdrażanie działań związanych z ich wynikami,
– udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
– prowadzenie rejestru wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestrów dokumentacji powypadkowej,
• współpraca z komórkami organizacyjnymi NCN, instytucjami zewnętrznymi i organami nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów BHP,
• udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzanie ich w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• sporządzanie sprawozdań zgodnie z ustalonymi w NCN zasadami.

Wymagania:

• wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP,
• co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie BHP,
• bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, BHP i ppoż.
• samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
• inicjatywa i zaangażowanie w promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy,
• komunikatywność oraz nastawienie na współpracę w zespole
• wysoka kultura osobista,
• mile widziana znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów: 9 czerwca 2014

Rozstrzygnięcie konkursu: 30 czerwca 2014

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:

Osoby zainteresowane aplikowaniem na stanowisko Specjalisty ds. BHP prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl lub pocztą do dnia 31 maja 2014 r.

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. BHP.

Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 20.05.2014
Dokument oglądany razy: 4553