RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617, z późn. zm.), Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

 • Koordynatorów Dyscyplin w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
  • liczba stanowisk pracy: 2
  • daty rozpoczęcia pracy: od 1 marca 2015 r., od 1 maja 2015 r.
 • Koordynatorów Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych
  • liczba stanowisk pracy: 2
  • daty rozpoczęcia pracy: od 1 kwietnia 2015 r., od 1 czerwca 2015 r.
 • Koordynatorów Dyscyplin w grupie Nauk o Życiu
  • liczba stanowisk pracy: 2
  • daty rozpoczęcia pracy: od 1 marca 2015 r., od 1 kwietnia 2015 r.

Miejsce pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

Do głównych zadań Koordynatorów Dyscyplin należy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach;
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach;
 • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym;
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
 • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko Koordynatora Dyscyplin może być osoba, która:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ma co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych;
 • ma co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.

Wymagania pożądane:

 • znajomość aktów prawnych stanowiących podstawę działalności Narodowego Centrum Nauki oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy;
 • umiejętność współdziałania i komunikatywność.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin powinno zawierać:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • wykaz osiągnięć naukowych.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego;
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających udział w projektach badawczych;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182);
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Termin składania dokumentów:

Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs”, należy przesłać do
21 listopada 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN), na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

lub złożyć osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Nauki.

Informacje o konkursie, w tym:

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

Inne informacje:

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane i po zakończeniu postępowania konkursowego ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP do dnia 15 stycznia 2015 r., oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.: (12) 341-91-91.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 20.10.2014
Dokument oglądany razy: 6808