RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Koordynator Dyscyplin

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dokumenty aplikacyjne osób, które brały udział w postępowaniu konkursowym można odebrać w siedzibie Narodowego Centrum Nauki.

 • Wymiar etatu: 1
 • Liczba stanowisk pracy: 8

w tym :

 • Koordynator Dyscyplin  w grupie Nauk Humanistycznych i Społecznych – 2 stanowiska pracy,
 • Koordynator Dyscyplin  w grupie Nauk Ścisłych i Inżynierskich - 3 stanowiska pracy,
 • Koordynator Dyscyplin  w grupie Nauk o Życiu - 3 stanowiska pracy.

Miejsce wykonywania pracy: Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań naukowych;
 • Organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach;
 • Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach;
 • Analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach;
 • Ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
 • Przedkładanie Dyrektorowi Centrum do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki może być osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie jednej z dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, technicznych, chemicznych, matematycznych, fizycznych, biologicznych, medycznych, rolniczych, weterynaryjnych, farmaceutycznych;
 • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

Wymagania dodatkowe:

 • posiada co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych;
 • znajomość aktów prawnych stanowiących podstawę do działalności Narodowego Centrum Nauki oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel);
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność myślenia analitycznego;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych związanych z bezpośrednią obsługą klienta;
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy;
 • współdziałanie i komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
  z późniejszymi zmianami);
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.

Termin składania dokumentów:

16 lutego 2011 r.

Miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia (z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin NCN - Konkurs”) należy przesyłać w terminie do dnia 16 lutego 2011 r. (decyduje data stempla polskiego urzędu pocztowego) na adres:

„Narodowe Centrum Nauki

ul. Gołębia 24

31-007 Kraków”

lub składać osobiście na adres:

Dział Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków

ul. Straszewskiego 27,

I piętro pok. 123

w godz. od 10.00 do 14.00

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wszelkie informacje o konkursie, w tym:

 • wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia,
 • materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki, w tym zadania Koordynatorów Dyscyplin oraz forma i warunki zatrudnienia określone w art. 23-25 oraz art. 31 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617).,
 • regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin,
 • powiązane akty prawne

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl oraz pod adresem e-mail: biuro@ncn.gov.pl

Opublikował: sebastian szytula
Publikacja dnia: 17.01.2011
Dokument oglądany razy: 5225