RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY (DFK/GK/05/2015)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki oraz gospodarki finansowej zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi, przestrzeganie dyscypliny finansowo-budżetowej;
 • opracowywanie projektu przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza;
 • sporządzanie projektu rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na kolejne 2 lata i wieloletniego planu finansowego na 4 kolejne lata budżetowe;
 • dokonywanie kontroli wykonania planu finansowego w układzie tradycyjnym i zadaniowym oraz analizy wydatków;
 • nadzór nad komórką organizacyjną właściwą ds. finansowo-księgowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • zgodne z art. 52 ustawy o finansach publicznych, w tym m.in. wykształcenie: wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości lub wykształcenie średnie i 6 lat praktyki w księgowości lub wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • znajomość rachunkowości budżetowej, przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania decyzji, sumienność, rzetelność, dokładność, umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).

Dodatkowym atutem będzie co najmniej 2 letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub stosowne oświadczenie,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl , listem poleconym, kurierem bądź osobiście na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

do dnia 20 kwietnia 2015 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów”.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 08.05.2015 r.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 20.03.2015
Dokument oglądany razy: 5679