RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 8

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • obsługa konkursów na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży
  po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
 • weryfikacja pod względem formalnym w/w projektów
 • przygotowywanie decyzji
 • zawieranie umów na realizację w/w projektów, stypendiów i staży
 • monitorowanie terminowej realizacji umów, terminowego składania raportów rocznych i końcowych w ramach w/w projektów
 • obsługa procesu rozliczania zakończonych umów w ramach w/w projektów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

w y m a g a n i a  n i e z b ę d n e

 • wykształcenie wyższe (odpowiednie do stanowiska, którego dotyczy aplikacja)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel)

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

 • doświadczenie w zakresie obsługi konkursów na finansowanie projektów badawczych
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • inicjatywa i zaangażowanie
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.)

Termin składania dokumentów:
12-04-2011

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:
Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 341 90 00

Opublikował: sebastian szytula
Publikacja dnia: 30.03.2011
Dokument oglądany razy: 4735