RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: sekretarka/sekretarz Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
poszukuje kandydatów na stanowisko:
sekretarka/sekretarz Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Kraków
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja kalendarza Dyrektora Centrum
 • organizacja, koordynacja i nadzór spotkań z Dyrektorem Centrum
 • organizacja wyjazdów Dyrektora Centrum
 • kontakty z podmiotami zewnętrznymi, w tym z innymi urzędami oraz jednostkami naukowymi
 • przygotowywanie odpowiednich materiałów na potrzeby spotkań Dyrektora Centrum

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki
 • znajomość obsługi komputera (w tym Excel, PowerPoint, Access)
 • znajomość funkcjonowania biura oraz sekretariatu
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, zarządzanie czasem
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji
 • dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
12-04-2011
Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:
Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Sekretarka/Sekretarz Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 341 90 00

Opublikował: sebastian szytula
Publikacja dnia: 30.03.2011
Dokument oglądany razy: 4993