RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: specjalisty ds. obsługi administracyjnej międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatów na stanowisko:
specjalisty ds. obsługi administracyjnej międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • obsługa konkursów na międzynarodowe projekty badawcze niewspółfinansowane
 • weryfikacja pod względem formalnym w/w projektów
 • przygotowywanie decyzji
 • zawieranie umów na realizację w/w projektów, stypendiów i staży
 • monitorowanie terminowej realizacji umów, terminowego składania raportów rocznych i końcowych w ramach w/w projektów
 • obsługa procesu rozliczania zakończonych umów w ramach w/w projektów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

w y m a g a n i a  n i e z b ę d n e

 • wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel)

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

 • doświadczenie w zakresie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • inicjatywa i zaangażowanie
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.)

Termin składania dokumentów:
12-04-2011

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:
Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obsługi administracyjnej międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 341 90 00

Opublikował: sebastian szytula
Publikacja dnia: 30.03.2011
Dokument oglądany razy: 4533