RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2015 r., poz. 839 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

 • Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce liczba stanowisk pracy: 1


Warunki zatrudnienia:
Umowa o pracę na czas określony od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Miejsce pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Do głównych zadań Koordynatora Dyscyplin należy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach;
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach;
 • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym;
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
 • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Wymagania niezbędne:
Kandydatem na stanowisko Koordynatora Dyscyplin może być osoba, która:

 • ma co najmniej stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych;
 • zna język angielski w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani przestępstwo skarbowe;
 • ma co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych;
 • ma co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe.

Wymagania pożądane:

 • znajomość aktów prawnych stanowiących podstawę działalności Narodowego Centrum Nauki oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy;
 • umiejętność współdziałania i komunikatywność.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin powinno zawierać:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • wykaz osiągnięć naukowych.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;
 • kopie dokumentów potwierdzających udział w projektach badawczych;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ani przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182);
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Termin składania dokumentów:
Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs”, należy przesłać do 21 listopada 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN), na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

lub złożyć osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Nauki.

Informacje o konkursie, w tym:

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP.

Inne informacje:
Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane i po zakończeniu postępowania konkursowego ulegną zniszczeniu.

Termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami zakwalifikowanymi do drugiego etapu konkursu został wyznaczony na 7 grudnia 2016 r.


Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki ncn.gov.pl/BIP/ do 31 grudnia 2016 r. oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.: (12) 341-91-91.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 20.10.2016
Dokument oglądany razy: 3911