RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych w Dziale Spraw Organizacyjnych (UP/DSO/06/2017)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
(Umowa na zastępstwo)

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań związanych z przygotowaniem i realizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • opracowywanie projektów regulaminów i procedur wewnętrznych Centrum w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz ich aktualizacja,
 • sporządzanie i aktualizacja planów udzielania zamówień publicznych oraz sprawozdań z udzielonych przez Centrum zamówień publicznych,
 • opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z przepisami ustawy Pzp oraz regulacjami wewnętrznymi Centrum w zakresie zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestrów:
  • wniosków o udzielnie zamówień publicznych,
  • umów w sprawach zamówień publicznych zawieranych przez Centrum,
 • przygotowywanie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej SIWZ,
 • przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień publicznych,
 • wykonywanie obowiązków sekretarza w komisjach przetargowych,
 • sporządzanie raportów, zestawień, sprawozdań,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrum w zakresie stosowania przepisów z zakresu Pzp,
 • dokonywanie bieżących zakupów na potrzeby Biura NCN.

Oczekiwania wobec osób współpracujących:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
 • dobra znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa,
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Excel, Word),
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.
Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 3 marca 2017 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 marca 2017 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 20.02.2017
Dokument oglądany razy: 3171