RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617), Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki może być osoba, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym;
 4. posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 5. posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

Zgłoszenie kandydata zawiera:

 1. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 2. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej,
  2. wykształcenie, w tym posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
  3. ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji kandydata do zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych;
 3. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm 1.);
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami;
 7. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zgłoszenia (z dopiskiem „ Zastępca Dyrektora NCN - Konkurs”) należy przesyłać w terminie do dnia 28 kwietnia 2011 r.  (decyduje data wpływu do siedziby NCN ) na adres:
„Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków”
lub składać osobiście na adres
Narodowe Centrum Nauki, Kraków ul. Królewska 57, I piętro, sekretariat
w godz. od 8.00 do 16.00

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Wszelkie informacje o konkursie, w tym:

 1. wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia,
 2. materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl oraz pod adresem e-mail: biuro@ncn.gov.pl
Po rozstrzygnięciu konkursu, złożone dokumenty aplikacyjne można będzie odbierać w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników, w siedzibie Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, Kraków. Po tym terminie, dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone.

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, poz. 522, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1036 i Nr 182, poz. 1228.

Opublikował: sebastian szytula
Publikacja dnia: 25.03.2011
Dokument oglądany razy: 4821