RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: informatyk - administrator strony www

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatów na stanowisko:
informatyk - administrator strony www

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT
 • instalacja i administracja systemów operacyjnych Microsoft Windows
 • konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego
 • prowadzenie witryny internetowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

w y m a g a n i a  n i e z b ę d n e

 • wykształcenie wyższe lub student ostatnich lat studiów
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych firmy Microsoft
 • wiedza ogólna z zakresu używanego sprzętu komputerowego i sieciowego
 • znajomość zagadnień związanych z witrynami WWW (języki HTML, CSS, JavaScript, PHP, protokół HTTP/HTTPS, certyfikaty SSL/TLS, bazy danych (MySQL, MS SQL Server)
 • podstawowa wiedza z zakresu pozycjonowania stron
 • doświadczenie w korzystaniu z sieci społecznościowych
 • podstawy obsługi programów graficznych

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e

 • znajomość środowiska LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) oraz Tomcat
 • znajomość programów graficznych (Adobe, Corel)
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • inicjatywa i zaangażowanie
 • wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.)

Termin składania dokumentów:
04-05-2011

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:
Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: informatyk - administrator stron www.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 341 90 00

 

Opublikował: sebastian szytula
Publikacja dnia: 18.04.2011
Dokument oglądany razy: 4934