RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

KONKURS NA STANOWISKO KOORDYNATORA DYSCYPLIN W NARODOWYM CENTRUM NAUKI Nr ref. UP/ZKD/21/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947), Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk ścisłych i technicznych:

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Liczba stanowisk pracy: 1

Termin rozpoczęcia pracy: od 1 października 2018 r.

Miejsce pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Do głównych zadań Koordynatora Dyscyplin należy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki,
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach,
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach,
 • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym,
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów,
 • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie jednej z dziedzin nauk: o Ziemi, matematycznych, fizycznych lub technicznych,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy,
 • umiejętność współdziałania i komunikatywność.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin powinno zawierać:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • wykaz osiągnięć naukowych.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających udział w projektach badawczych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.

Termin składania dokumentów:
Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs” należy przesłać w terminie do
17 sierpnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN), na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum:

Narodowe Centrum Nauki,
Kraków, ul. Królewska 57
I piętro, dziennik podawczy
w godz. od 8.00 do 15.30

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane i po zakończeniu postępowania konkursowego ulegną zniszczeniu.

Informacje o konkursie, w tym:

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP do 30 września 2018 r. oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.: (12) 341-91-91.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 11.07.2018
Dokument oglądany razy: 7018