RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947), Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 • ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów i umiejętności zarządzania dużymi zespołami pracowników;
 • ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki może być osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym;
 • posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
 • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem, przez organ, w którego aktach znajduje się oryginał dokumentu albo przez notariusza albo przez upoważnionego pracownika Narodowego Centrum Nauki, kopie dokumentów potwierdzających:
  • przebieg pracy zawodowej,
  • wykształcenie, w tym posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
  • ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji kandydata do zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2186, z późn. zm);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych osobowych);
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem, przez notariusza albo przez upoważnionego pracownika Narodowego Centrum Nauki, kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Termin składania dokumentów:

Zgłoszenia (z dopiskiem „Zastępca Dyrektora NCN - Konkurs”) należy przesyłać w terminie do dnia 20 września 2018 r. (decyduje data wpływu do siedziby NCN ) na adres:

„Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków”

lub składać osobiście na adres:

Narodowe Centrum Nauki, Kraków ul. Królewska 57
I piętro, dziennik podawczy
w godz. od 8.00 do 15.30.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. O dalszych etapach konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową

Wszelkie informacje o konkursie, w tym:

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.
Po rozstrzygnięciu konkursu, złożone dokumenty aplikacyjne można będzie odbierać
w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia ostatecznych wyników, w siedzibie Narodowego Centrum Nauki, ul. Królewska 57, Kraków. Po tym terminie, dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Joanna Płaszewska
Publikacja dnia: 06.08.2018
Dokument oglądany razy: 2743