RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy nr ref. UP/SSBHP/23/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: 1/5
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań z obszaru BHP określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 1997r nr 109 poz.704), w szczególności:
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie obowiązujących przepisów BHP, przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji,
  • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • prowadzenie audytów wewnętrznych i kontroli warunków pracy oraz wdrażanie działań związanych z ich wynikami,
  • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • prowadzenie rejestru wypadków przy pracy oraz prowadzenie rejestrów dokumentacji powypadkowej,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi NCN, instytucjami zewnętrznymi i organami nadzoru w zakresie przestrzegania przepisów BHP,
 • udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz wprowadzanie ich w życie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • sporządzanie sprawozdań zgodnie z ustalonymi w NCN zasadami.

Od kandydatów oczekujemy:
Wymagania niezbędne: 

 • wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie BHP lub studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy w służbie BHP,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, BHP i ppoż.,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora ochrony ppoż. wynikających z ustawy o ochronie ppoż.,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • inicjatywa i zaangażowanie w promowaniu kultury bezpieczeństwa pracy,
 • komunikatywność oraz nastawienie na współpracę w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 29 lipca 2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 sierpnia 2018

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 11.07.2018
Dokument oglądany razy: 2202