RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: młodszy specjalista ds. organizacyjnych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatów na stanowisko:
młodszy specjalista ds. organizacyjnych

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja oraz obsługa posiedzeń i konferencji organizowanych przez Centrum,
 • koordynacja rezerwacji noclegów dla członków Rady Narodowego Centrum Nauki, pracowników Narodowego Centrum Nauki oraz członków Zespołów Ekspertów,
 • udział w innych pracach organizacyjnych Narodowego Centrum Nauki,
 • redagowanie pism i dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

W y m a g a n i a   n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: administracja, zarządzanie lub kierunki humanistyczno-społeczne),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • zaawansowana znajomość obsługi komputera (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne) oraz podstawowa znajomość baz danych.

W y m a g a n i a d o d a t k o w e:

 • doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych i biurowych,
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych regulujących wykonywane zadania,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • zdolności komunikacyjne,
 • terminowość i dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
17-08-2011

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:
Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: młodszy specjalista ds. organizacyjnych.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (12) 341 91 24.

Informacja o wyniku naboru.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 29.07.2011
Dokument oglądany razy: 7808