RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. współpracy międzynarodowej nr ref. UP/DWM/38/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1/1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja programów międzynarodowych, w tym obsługa konkursów grantowych prowadzonych we współpracy z organizacjami zagranicznymi/międzynarodowymi, i/lub współfinansowanych przez organizacje zagraniczne/międzynarodowe (m.in. opracowywanie dokumentacji konkursowej i instrukcji dla wnioskodawców, utrzymywanie bieżącego kontaktu z kandydatami zainteresowanymi udziałem w konkursach międzynarodowych, monitorowanie procesu składania wniosków, wstępna weryfikacja formalna wniosków, przygotowanie i wysyłka dokumentów umożliwiających rozpoczęcie realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania);
 • udział w uzgadnianiu z partnerami zagranicznymi zakresu międzynarodowych umów dwu- lub wielostronnych zawieranych przez Centrum;
 • utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z partnerskimi instytucjami zagranicznymi i krajowymi, w ramach obsługiwanych programów;
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z podwykonawcami odpowiedzialnymi za realizację zadań w ramach programów międzynarodowych NCN oraz monitorowanie podejmowanych przez nich prac;
 • opracowywanie analiz i zestawień dotyczących programów międzynarodowych NCN;
 • redagowanie planów działań i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Działu i Centrum, oraz na potrzeby podmiotów zewnętrznych;
 • redakcja materiałów informacyjnych na temat Centrum w języku angielskim oraz redakcja w języku polskim treści dotyczących podejmowanej przez Centrum działalności międzynarodowej;
 • reprezentowanie Centrum na międzynarodowych spotkaniach;
 • obsługa merytoryczna wyjazdów przedstawicieli Centrum za granicę;
 • współpraca z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych Centrum oraz informowanie ich o działaniach NCN z zakresu współpracy międzynarodowej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • płynnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • biegłej znajomości obsługi komputera oraz Internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • otwartości na zmiany;
 • łatwości komunikacji w tym też telefonicznej i mailowej;
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności współpracy z komórkami Centrum oraz instytucjami zewnętrznymi;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów, regulujących zadanie wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 11 listopada 2018 r.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie procesu rekrutacji i selekcji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. , zamieszczoną na BIP Narodowego Centrum Nauki bądź na portalu rekrutacyjnym, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 25 oraz (12) 341 90 56

Data rozstrzygnięcia konkursu: 30 listopada 2018 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 23.10.2018
Dokument oglądany razy: 2365