RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

KONKURS NA STANOWISKO KOORDYNATORA DYSCYPLIN NARODOWEGO CENTRUM NAUKI NR REF. UP/ZKD/41/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki
w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce:

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Liczba stanowisk pracy: 1

Termin rozpoczęcia pracy: od 1 lutego 2019 r.

Miejsce pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach;
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach;
 • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym;
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
 • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce;
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy;
 • umiejętność współdziałania i komunikatywność.

 

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin powinno zawierać:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych;
 • skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego;
 • skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.

 

Termin i sposób składania dokumentów:

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl w terminie do 18 grudnia 2018 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Informacje o konkursie, w tym:

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP do 31 stycznia 2019 r. oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.: (12) 341-91-91.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 19-11-2018
Data udostępnienia w BIP: 19-11-2018
Data ostatniej aktualizacji: 19-11-2018

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 19.11.2018
Dokument oglądany razy: 3145