RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy (na podstawie umów cywilnoprawnych) przy:

I obsłudze administracyjnej projektów badawczych, do (ogłoszenie nr 1/UC/NCN/2011):

 • obsługi konkursów na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
 • weryfikacji pod względem formalnym ww. projektów
 • przygotowywania decyzji
 • obsługi procesu zawierania umów na realizację ww. projektów, stypendiów i staży
 • monitorowania terminowej realizacji umów, terminowego składania raportów rocznych i końcowych w ramach ww. projektów
 • obsługi procesu rozliczania zakończonych umów w ramach ww. projektów

II pracach organizacyjnych prowadzonych w Centrum, do (ogłoszenie nr 2/UC/NCN/2011):

 • przygotowywania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania zamówień publicznych
 • tworzenia projektu, w tym też wkład merytoryczny do folderów informacyjnych dotyczących działalności Centrum
 • porządkowania zestawień i statystyk dotyczących działalności NCN
 • organizacji oraz obsługi posiedzeń i konferencji organizowanych przez Centrum
 • tworzenia i redagowania pism, zestawień, sprawozdań, prezentacji
 • udziału w innych pracach organizacyjnych Narodowego Centrum Nauki,

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel)
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej
 • umiejętności analitycznego myślenia
 • inicjatywy i zaangażowania

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej. W przypadku osób składających kwestionariusz w ramach ogłoszenia nr 1/UC/NCN/2011 na szczególne zainteresowanie liczyć mogą kandydaci posiadający doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej projektów lub konkursów.

Inne informacje:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego (zgodnego z wzorem poniżej) do dnia 7.10.2011 r. (liczy się data wpływu do NCN) na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Z dopiskiem na kopercie: "Kwestionariusz osobowy oraz numer ogłoszenia".

Narodowe Centrum Nauki zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi Kandydatami również przed terminem zakończenia konkursu tj. przed 7.10.2011 r.

kwestionariusz osobowy

Opublikował: Jakub Piotrowski
Publikacja dnia: 28.09.2011
Dokument oglądany razy: 7471