RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Głównego specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatów na stanowisko:
Głównego specjalisty ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 3 (w Zespołach: ds. Nauk Ścisłych i Technicznych, ds. Nauk o Życiu, ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce)

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Główne zadania z zakresu kierowania zespołem:

 • ścisła współpraca z Koordynatorami Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w zakresie planowania zadań Zespołu Dziedzinowego pracowników administracyjnych, oraz planowania administracyjnej obsługi procesu merytorycznej oceny realizacji projektów;
 • przydzielanie zadań członkom Zespołu Dziedzinowego i ocena ich realizacji;
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Zespołu Dziedzinowego obowiązujących przepisów prawa oraz przyjętych w Centrum zarządzeń, procedur i instrukcji;
 • opracowywanie rekomendacji dotyczących optymalizacji procesów związanych z formalną oceną wniosków o finansowanie projektów, oraz z nadzorem nad projektami finansowanymi przez Centrum;
 • wdrażanie nowych procedur przyjętych w Centrum w zakresie administracyjnej obsługi projektów, w stałej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;
 • opracowywanie zestawień danych liczbowych oraz raportów dotyczących wniosków o finansowanie projektów oraz projektów realizowanych obsługiwanych przez dany Zespół Dziedzinowy.

Główne zadania z zakresu obsługi projektów:

 • przyjmowanie i weryfikacja pod względem formalnym wniosków o finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży podoktorskich, składanych w konkursach ogłaszanych przez Centrum, w tym kontakt z wnioskodawcami i udzielanie informacji;
 • obsługa administracyjna projektów ocenionych przez Ekspertów;
 • obsługa administracyjna projektów przyjętych do finansowania przez Centrum, w tym: prowadzenie kompleksowej dokumentacji projektów, monitorowanie terminowej realizacji umów, ocena formalna zmian i aneksów do w/w umów oraz raportów z realizacji projektów, utrzymywanie kontaktu z beneficjentami i prowadzenie korespondencji;
 • obsługa baz i programów informatycznych zawierających dane o obsługiwanych przez Centrum wnioskach i projektach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i innych;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie - poziom swobodnej komunikacji pozwalający na np. obsługę ekspertów zagranicznych;
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel);
 • inicjatywa, samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 •  umiejętność współdziałania i komunikatywność.

Preferowane:

 • doświadczenie w organizacji zadań grupy, kierowaniu zespołem;
 • doświadczenie pracy w administracji, w szczególności administracji publicznej;
 • doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, nadzoru nad realizacją projektów i/lub obsługi konkursów na finansowanie projektów, w szczególności o charakterze badawczym bądź edukacyjnym;
 • wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe zgodne z obszarem dziedzinowym Zespołu (Nauki o Życiu, Nauki Ścisłe i Techniczne, Nauki Humanistyczne , Społeczne i o Sztuce);
 • doświadczenie pracy w środowisku akademickim.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
18-11-2011

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Główny Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do NCN) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów oraz prawo do wcześniejszego rozstrzygnięcia konkursu. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 04.11.2011
Dokument oglądany razy: 7807