RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: specjalista ds. rozliczeń

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. rozliczeń

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozliczanie umów cywilno-prawnych, przygotowywanie list płac, wystawianie deklaracji podatkowych,
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
 • bieżąca weryfikacja i ewidencja dokumentów kadrowych i księgowych,
 • wsparcie działu w realizowanych projektach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

w y m a g a n i a n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel).

w y m a g a n i a d o d a t k o w e:

 • mile widziana znajomość programu Comarch OPTIMA,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • mile widziane doświadczenie w kadrach lub księgowości,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 •  wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
18-11-2011

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: specjalista ds. rozliczeń.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do NCN) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 12.10.2011
Dokument oglądany razy: 6934