RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Księgowa/Księgowy

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatów na stanowisko:
Księgowa/Księgowy

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżąca kontrola dokumentów księgowych i ich ewidencja w systemie finansowo-księgowym,
 • dekretacja dokumentów księgowych,
 • rozliczanie zaliczek i podróży służbowych pracowników,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych,
 • uzgadnianie obrotów i sald kont z innymi danymi potwierdzającymi prawidłowość dokonanych operacji,
 • okresowa analiza sald wybranych kont,
 • sporządzanie informacji i zestawień w zakresie prowadzonej księgowości,
 • gromadzenie, kwalifikowanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów finansowych,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego na potrzeby Działu Finansowo-Księgowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

W y m a g a n i a n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomiczne, rachunkowość i finanse),
 • posiadane doświadczenie w księgowości,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobra znajomość obsługi komputera (edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne) oraz podstawowa znajomość baz danych.

W y m a g a n i a d o d a t k o w e:

 • mile widziana znajomość zasad rozliczania projektów w ramach 6. lub 7. Programu Ramowego (kwalifikacja kosztów, systemy finansowania itp.),
 • mile widziana znajomość programu Comarch OPTIMA,
 • samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych regulujących wykonywane zadania,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • zdolności komunikacyjne,
 • terminowość i dyspozycyjność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV ze zdjęciem i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
18-11-2011

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Księgowa/Księgowy.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do NCN) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 27.10.2011
Dokument oglądany razy: 5463