RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce Nr ref. UP/ZKD/15/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Organizator: Rada Narodowego Centrum Nauki

Liczba stanowisk pracy: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres 4 lat

Wymiar etatu: pełny etat

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2020 r.

Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów na finansowanie badań podstawowych,
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów
 • analiza pod względem formalnym wniosków złożonych w konkursach,
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów,
 • przedkładanie Dyrektorowi NCN do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów,
 • współpraca z polskimi i zagranicznymi naukowcami,
 • udział w działaniach NCN obejmujących współpracę międzynarodową,
 • prowadzenie działalności upowszechniającej informacje o konkursach NCN,
 • prowadzenie szkoleń dla wnioskodawców,
 • współpraca z Radą NCN,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora NCN.

Od kandydatów oczekujemy:

 • co najmniej stopnia naukowego doktora w zakresie nauk humanistycznych, społecznych lub o sztuce,
 • znajomości przepisów regulujących działalność NCN,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i mowie,
 • co najmniej 4-letniego doświadczenia związanego z prowadzeniem badań naukowych,
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego,
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętności planowania zadań i organizowania czasu pracy, dyspozycyjności,
 • umiejętności współdziałania i komunikatywności,
 • wysokiej kultury osobistej i asertywności,
 • nienagannej postawy etycznej,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera.

Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), zatrudnienia na stanowisku Koordynatora Dyscyplin nie można łączyć z zatrudnieniem w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust.1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferujemy:

 • ciekawą, pełną wyzwań pracę administracyjną w obszarze zarządzania nauką w prężnie rozwijającej się instytucji i w ambitnym zespole,
 • udział w polskich i międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
 • możliwość rozwijania umiejętności miękkich i twardych,
 • udział w szkoleniach w kraju i za granicą,
 • przyjazne i nowoczesne miejsce pracy w centrum Krakowa,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek stażowy,
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego, pakietu sportowego.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny,
 • wykaz osiągnięć naukowych, w tym informacje na temat udziału w realizacji projektów badawczych,
 • skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
 • skan dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • skan podpisanych odręcznie oświadczeń: o niekaralności za umyślne przestępstwo i przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl/BIP w zakładce „Oferty pracy”.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl w terminie do 24 sierpnia 2020 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Informacje o konkursie, w tym:

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl/BIP

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać wysyłając wiadomość na adres e-mail: kancelaria@ncn.gov.pl.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Agnieszka Rajda
Data wytworzenia informacji: 22-07-2020
Data udostępnienia w BIP: 22-07-2020
Data ostatniej aktualizacji: 07-09-2020

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 22.07.2020
Dokument oglądany razy: 1909