RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. analiz i ewaluacji

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Nabór na stanowisko: Młodszy specjalista ds. analiz i ewaluacji

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:
Młodszy specjalista ds. analiz i ewaluacji

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu systemów ewaluacji programów realizowanych przez Centrum;
 • udział w przygotowaniu analiz i raportów z działalności Centrum;
 • udział w pracach związanych z przygotowywaniem raportów z przeprowadzonej ewaluacji;
 • bieżące przygotowywanie zestawień i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących realizowanych przez Centrum zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

w y m a g a n i a n i e z b ę d n e:

 • wyższe wykształcenie (preferowane ekonomiczne lub socjologiczne lub odbyte kursy i szkolenia z zakresu ewaluacji);
 • minimum rok doświadczenia zawodowego;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • zaawansowana znajomość obsługi komputera, zwłaszcza edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych;
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki.

w y m a g a n i a d o d a t k o w e:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze ewaluacji projektów/programów lub doświadczenie w zarządzaniu projektami i i/lub programami finansowania projektów w formie konkursowej, w szczególności ze środków publicznych lub doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów badawczych;
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność;
 • inicjatywa i zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV ze zdjęciem i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa państwa UE;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
27-01-2012

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:
Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: młodszy specjalista ds. analiz i ewaluacji.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do NCN) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 12.01.2012
Dokument oglądany razy: 6976