RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista/ Starszy specjalista ds. współpracy międzynarodowej Nr ref. UP/DWM/30/2020

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: pełny
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Twardowskiego 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:


• realizacja programów i/lub konkursów międzynarodowych;
• utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z instytucjami zagranicznymi, w ramach obsługiwanych programów;
• przygotowanie, wraz z partnerami zagranicznymi, projektów międzynarodowych umów
dwu- lub wielostronnych zawieranych przez Centrum;
• obsługa konkursów prowadzonych we współpracy z organizacjami zagranicznymi/międzynarodowymi, i/lub współfinansowanych przez organizacje zagraniczne/międzynarodowe, w tym, zależnie od potrzeb wynikających z charakteru konkursu:
  o opracowywanie dokumentacji konkursowej i instrukcji dla wnioskodawców,
  o informowanie potencjalnych wnioskodawców o warunkach konkursów,
  o prowadzenie testów poprawności funkcjonowania elektronicznego systemu                         naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją w zakresie dotyczącym obsługi konkursów międzynarodowych,
  o monitorowanie procesu składania wniosków i oceny projektów,
  o weryfikacja formalna wniosków,
  o obsługa posiedzeń zespołów ekspertów oceniających wnioski, w tym opracowywanie protokołów,
  o przygotowanie i wysyłka decyzji administracyjnych związanych z konkursami międzynarodowymi,
• realizacja zadań Centrum niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem konkursów grantowych, a wynikających z porozumień zawartych przez konsorcja międzynarodowe,
w celu obsługi wspólnych programów, w szczególności typu ERA-NET, CSA, JPI;
• udział w opracowaniu analiz dotyczących aktualnych i przyszłych kosztów, oraz ewaluacji obsługiwanych programów międzynarodowych;
• redagowanie zestawień, planów działań i sprawozdań na potrzeby wewnętrzne Działu i Centrum, oraz na potrzeby podmiotów zewnętrznych;
• redakcja materiałów informacyjnych na temat Centrum w języku angielskim oraz redakcja
w języku polskim treści dotyczących podejmowanej przez Centrum działalności międzynarodowej;
• reprezentowanie Centrum na międzynarodowych spotkaniach;
• obsługa merytoryczna wyjazdów przedstawicieli Centrum za granicę,
• obsługa merytoryczna oraz wsparcie organizacyjno-administracyjne wizyt zagranicznych gości oraz międzynarodowych warsztatów, seminariów i konferencji organizowanych w Centrum;
• współpraca z pracownikami pozostałych komórek organizacyjnych Centrum oraz informowanie ich o działaniach podejmowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Oferujemy:


• stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę w prestiżowej agencji finansującej badania naukowe;
• ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku;
• przyjazne miejsce pracy;
• elastyczne godziny pracy;
• możliwość zdobycia dalszego doświadczenia zawodowego;
• udział w szkoleniach oraz konferencjach;
• bezpłatny parking w budynku;
• możliwość korzystania z karty sportowej i ubezpieczenia grupowego;
• możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• terminowo wypłacane wynagrodzenie, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne
(tzw. „trzynastka”).

Od kandydatów oczekujemy:


• płynnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
• bardzo dobrej znajomości obsługi komputera oraz Internetu, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• zdolności interpersonalnych, łatwości komunikacji, w tym zwłaszcza mailowej;
• inicjatywy, samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• zaangażowania, obowiązkowości, terminowości i dyspozycyjności.

Dodatkowym atutem będą:


• doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;
• doświadczenie w pracy za granicą i/lub w środowisku międzynarodowym;
• doświadczenie pracy w inicjatywach finansowanych ze środków europejskich w szczególności Programów Ramowych lub programu Horyzont 2020;
• doświadczenie we współpracy ze środowiskiem akademickim;
• doświadczenie w rozliczaniu projektów międzynarodowych;
• doświadczenie w zakresie zarządzania stronami www.

Wymagane dokumenty: CV w języku polskim oraz list motywacyjny w języku angielskim


Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 17 stycznia 2021


W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV lub CV i listu motywacyjnego prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (Klauzula informacyjna - RODO) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, która została zamieszczona w BIP Narodowego Centrum Nauki.”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie
o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana
na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 532 081 618

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 4 lutego 2021

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Żukiel
Data wytworzenia informacji: 16-12-2020
Data udostępnienia w BIP: 16-12-2020
Data ostatniej aktualizacji: 16-12-2020

Opublikował: Magdalena Żukiel
Publikacja dnia: 16.12.2020
Dokument oglądany razy: 1419