RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Koordynator Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Krfólewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96, poz. 617 z późn. zm.);
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach;
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach;
 • analiza pod względem formalnym wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach;
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów;
 • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów;
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

w y m a g a n i a n i e z b ę d n e:

Kandydatem na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki może być osoba, która:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora: nauk chemicznych, nauk technicznych (preferowane dyscypliny: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, mechanika, metalurgia, transport, inżynieria procesów i produkcji);
 • posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

w y m a g a n i a d o d a t k o w e:

 • co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych;
 • znajomość aktów prawnych stanowiących podstawę do działalności Narodowego Centrum Nauki oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel);
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność myślenia analitycznego;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy;
 • umiejętność współdziałania i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys, wykaz osiągnięć naukowych i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie co najmniej stopnia naukowego doktora;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. i zm.);
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, staż pracy i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
Zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin”, wraz
z własnoręcznie podpisanymi oświadczeniami, należy przesłać lub złożyć osobiście
w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Wszelkie informacje o konkursie, w tym:

 • regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin;
 • powiązane akty prawne, m.in.:
  • — ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617);
  • — rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 171, poz. 1154);
  • — ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615);
  • — ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620);
  • — ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 155 poz. 1036);
  • — rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN (Dz. U. Nr 8, poz. 34);
  • — rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN (Dz. U. Nr 181, poz. 1223);
  • — ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego z późn.zm. (Dz. U. 2000 Nr 98, poz.1071);
 • oraz inne materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl

Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia niekompletne, nie spełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
Po zakończeniu postępowania konkursowego oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP do dnia 15 marca 2012 r. oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr tel.: (12) 34 19 004.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 20.12.2011
Dokument oglądany razy: 8206