RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Nabór na stanowisko: Młodszy specjalista ds. kontroli

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:
Młodszy specjalista ds. kontroli

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w tworzeniu procedury kontroli, rocznych planów kontroli oraz procedury wyboru projektów do kontroli;
 • organizowanie i przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli projektów finansowanych przez Centrum, w tym kontroli w siedzibie wykonawcy projektu;
 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Centrum;
 • przygotowywanie programu kontroli;
 • sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej Zespołu ds. Kontroli;
 • przygotowywanie informacji o stanie realizacji zaleceń pokontrolnych;
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 • przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

w y m a g a n i a n i e z b ę d n e:

 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wyższe wykształcenie, preferowane: ekonomiczne, prawne, administracyjne;
 • bardzo dobra wiedza z zakresu działania Centrum, w tym sposobu przyznawania i rozliczania środków finansowych na realizację badań podstawowych.

w y m a g a n i a d o d a t k o w e:

 • inne kwalifikacje zawodowe, studia podyplomowe o kierunku zbieżnym z zakresem działania;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • znajomość aktów prawnych regulujących działalność Centrum, w tym ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) i ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96. poz. 615 z późn. zm.);
 • znajomość aktów prawnych związanych z kontrolą w administracji rządowej;
 • predyspozycje do zajmowania stanowiska urzędniczego: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odporność na stres, zdolności analityczne;
 • rzetelność i obiektywizm w działaniu;
 • dyspozycyjność i mobilność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV ze zdjęciem i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
23-03-2012

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:
Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: „Młodszy specjalista ds. kontroli”.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona
w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 60.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 23.02.2012
Dokument oglądany razy: 7749