RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. obsługi finansowej projektów/Młodszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. obsługi finansowej projektów/Młodszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi finansowej projektów/Młodszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa finansowa projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki,
 • monitorowanie i aktualizowanie zmian finansowych w zakresie w/w projektów,
 • rozliczanie środków finansowych przyznanych na w/w projekty,
 • przygotowanie danych do planu finansowego, założeń do opracowania budżetu i informacji nt. prognoz wydatków,
 • przygotowywanie danych do sprawozdania o udzielonych przez Centrum środkach finansowych na pomoc publiczną,
 • egzekwowanie zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umowami.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:


W y m a g a n i a n i e z b ę d n e:

 • wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel).


W y m a g a n i a d o d a t k o w e:

 • mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi konkursów na finansowanie projektów badawczych,
 • mile widziana znajomość zasad udzielania pomocy publicznej oraz sprawozdawczości i rozliczania pomocy publicznej,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe, zaświadczenia o odbytych praktykach, stażach, szkoleniach itp.).

Termin składania dokumentów: 11-05-2012

Miejsce składania dokumentów:

Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

Inne informacje:

Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obsługi finansowej projektów/Młodszy specjalista ds. obsługi finansowej projektów.

Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 30.04.2012
Dokument oglądany razy: 6497