RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Nabór na stanowisko: Audytor Wewnętrzny

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:
Audytor Wewnętrzny

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Dokonywanie audytu wewnętrznego polegającego na obiektywnej i niezależnej ocenie funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności, w tym w szczególności:
  • badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
  • ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
  • ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego;
 2. Dokumentowanie wszystkich czynności i zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla ustaleń audytu wewnętrznego;
 3. Identyfikacja i ocena potencjalnego ryzyka w funkcjonowaniu Centrum, w szczególności poprzez podjęcie następujących działań:
  • dokonanie przeglądu ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych,
  • ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,
  • dokonanie oceny przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych Centrum oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
  • dokonanie oceny zabezpieczenia mienia jednostki,
  • dokonanie oceny efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów jednostki,
  • dokonanie przeglądów programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
  • dokonanie oceny dostosowania działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;
 4. Podejmowanie działań mających na celu realizację funkcji doradczej audytu wewnętrznego;
 5. Podejmowanie działań mających na celu identyfikację i analizę obszarów ryzyka w Centrum;
 6. Dokonywanie badania systemów zarządzania i kontroli w Centrum, w tym procedur kontroli finansowej w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

w y m a g a n i a  n i e z b ę d n e:

 1. Kandydat powinien posiadać obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kandydat powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych.
 3. Kandydat nie może być karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Kandydat powinien posiadać wyższe wykształcenie.
 5. Kandydat powinien posiadać jedno z następujących kwalifikacji zawodowych uprawniających do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  • certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożył, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • posiadać uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 6. Doświadczenie zawodowe: praca na stanowisku audytora wewnętrznego – 2 lata.
 7. Znajomość zagadnień i przepisów prawa (ustaw) dotyczących nauki.
 8. Swobodne posługiwanie się językiem polskim.

w y m a g a n i a  d o d a t k o w e:

 1. Posiadanie dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.
 2. Posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu administracji publicznej.
 3. Posiadanie przez kandydata innych kwalifikacji zawodowych, studiów podyplomowych o kierunku zbieżnym z zakresem działania.
 4. Predyspozycje kandydata do zajmowania stanowiska urzędniczego: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dyspozycyjność, odporność na stres, zdolności analityczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1.  CV ze zdjęciem i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 7. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje uprawniające do przeprowadzania audytu wewnętrznego (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje dotyczące pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
18-05-2012

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:
Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „Nabór na stanowisko: audytor wewnętrzny”.
Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do NCN) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 24.04.2012
Dokument oglądany razy: 5973