RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: sekretarka/sekretarz Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatów na stanowisko:
sekretarka/sekretarz Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja kalendarza Dyrektora Centrum;
 • organizacja, koordynacja i nadzór spotkań z Dyrektorem Centrum;
 • organizacja wyjazdów Dyrektora Centrum;
 • obsługa administracyjna Dyrektora Centrum oraz zastępcy Dyrektora Centrum;
 • kontakty z podmiotami zewnętrznymi, w tym z innymi urzędami oraz jednostkami naukowymi;
 • przygotowywanie odpowiednich materiałów na potrzeby spotkań Dyrektora Centrum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie wyższe lub ostatni rok studiów;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

w y m a g a n i a d o d a t k o w e

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • znajomość obsługi komputera (w tym Excel, PowerPoint, Access);
 • znajomość funkcjonowania biura oraz sekretariatu;
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne, zarządzanie czasem;
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • wysoka kultura osobista;
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji;
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
12-10-2012

Miejsce składania dokumentów:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Inne informacje:
Dokumenty należy składać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: Nabór na stanowisko: sekretarka/sekretarz Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do NCN) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 28.09.2012
Dokument oglądany razy: 6223