RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 10.07.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wcześniejsze rozstrzygnięcie konkursu

KONKURS NA STANOWISKA KOORDYNATORÓW DYSCYPLIN W NARODOWYM CENTRUM NAUKI

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Działając na podstawie art. 23 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2016 poz. 1071), Rada Narodowego Centrum Nauki ogłasza nabór kandydatów na Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki w grupie nauk o życiu:

Liczba stanowisk pracy: 2

Termin rozpoczęcia pracy:
1 stanowisko: termin rozpoczęcia pracy od 1 listopada 2017 r.
2 stanowisko: termin rozpoczęcia pracy od 1 stycznia 2018 r.

Miejsce pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Do głównych zadań Koordynatora Dyscyplin należy:

 • organizowanie i przeprowadzanie konkursów, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki,
 • organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach,
 • upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach,
 • analiza złożonych wniosków pod względem formalnym,
 • ocena rzetelności i bezstronności opinii przygotowanych przez ekspertów,
 • przedkładanie Dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespoły Ekspertów,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk o życiu,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie związane z prowadzeniem badań naukowych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętność planowania zadań i organizowania czasu pracy,
 • umiejętność współdziałania i komunikatywność.

Zgłoszenie kandydata na stanowisko Koordynatora Dyscyplin powinno zawierać:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • wykaz osiągnięć naukowych.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w tym posiadanie stopnia naukowego lub tytułu naukowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających udział w projektach badawczych,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ani przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  w ramach konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1182);

Termin składania dokumentów:
Zgłoszenia z dopiskiem „Koordynator Dyscyplin – Konkurs”, należy przesłać do 15 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN), na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

lub złożyć osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Nauki.

Informacje o konkursie, w tym:

dostępne są na stronie internetowej www.ncn.gov.pl.

Inne informacje:
Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane i po zakończeniu postępowania konkursowego ulegną zniszczeniu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki www.ncn.gov.pl/BIP do 31 października 2017 r. oraz umieszczone w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel.: (12) 341-91-91.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 10.07.2017
Dokument oglądany razy: 5212