RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 14.11.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wcześniejsze rozstrzygnięcie konkursu

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

 

Rada NCN działając na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.947 z późn. zm.) ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 1585) i składa się z dwóch etapów obejmujących:

 • ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 • ocenę kandydatów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wymagania:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki może być osoba, która:

 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym lub badawczo-rozwojowym;
 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.2017 r. poz.2186, z późn.zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tym organami.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • koncepcję funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki opracowaną w formie pisemnej lub w formie multimedialnej na elektronicznym nośniku danych;
 • informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających;
  • przebieg pracy zawodowej,
  • wykształcenie, w tym posiadanie stopnia lub tytułu naukowego,
  • ukończenie kursów i szkoleń mających znaczenie dla oceny kwalifikacji zawodowych, wiedzy oraz predyspozycji kandydata do zarządzania dużymi zespołami ludzkimi, budowy i rozwoju instytucji oraz do rozwoju kapitału ludzkiego zespołów pracowniczych;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2017 poz. 2186 z późn.zm.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu;
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej NCN w zakładce „Oferty pracy”.

 

Termin i sposób składania zgłoszeń:

Zgłoszenia z dopiskiem „Dyrektor NCN – konkurs” należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2018 r. osobiście w siedzibie NCN lub przesłać na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków (decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysłania za pośrednictwem kuriera, data wpływu do NCN).

 

Informacje o konkursie, w tym:

dostępne są na stronie internetowej NCN www.ncn.gov.pl

Zgłoszenia niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz przekazane po terminie nie będą rozpatrywane. O dalszych etapach konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni drogą pisemną i elektroniczną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej NCN oraz w siedzibie Centrum.

 

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Magdalena Borska
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 14-11-2018
Data udostępnienia w BIP: 14-11-2018
Data ostatniej aktualizacji: 14-11-2018

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 14.11.2018
Dokument oglądany razy: 2896