RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Świadczenie usług ochrony osób i mienia, znak sprawy: DSO.271.3.2021

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


UWAGA: stroną prowadzonego postępowania jest https://zamowienia.sidaspzp.pl

Oferty składa się za pośrednictwem Platformy SIDAS po zalogowaniu na konto Wykonawcy uprzednio zarejestrowane pod adresem: https://app.sidaspzp.pl/rejestracja/wykonawca

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.05.2021 (pobierz PDF)

Specyfikacja Warunków Zamowienia wraz z załącznikami (pobierz PDF)

Załączniki w wersji do edycji:

Załącznik nr 2 - Formularz oferty (pobierz DOC)

Załącznik nr 3 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (pobierz DOC)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (pobierz DOC)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zamówienie (pobierz DOC)

Załącznik nr 7 - Wykaz osób (pobierz DOC)

Załącznik nr 8 - Wykaz usług (pobierz DOC)

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o grupie kapitałowej (pobierz DOC)

Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 8 czerwca 2021 r., (pobierz PDF)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (pobierz PDF)

Informacja z otwarcia ofert (pobierz PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz PDF)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Aleksandra Rusek
Informację wprowadził do BIP: Joanna Kolaszyńska
Data wytworzenia informacji: 31-05-2021
Data udostępnienia w BIP: 31-05-2021
Data ostatniej aktualizacji: 19-07-2021

Opublikował: Joanna Kolaszyńska
Publikacja dnia: 31.05.2021 14:41
Dokument oglądany razy: 734
Podlega Ustawie