RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki
To jest wersja archiwalna z dnia 07.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja treści

Przetwarzanie danych osobowych przez NCN od 25 maja 2018 r. (RODO)

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby wnioskujące o finansowanie projektu badawczego, działania naukowego, stażu lub stypendium doktorskiego, że:

 1. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57, 30-081 Kraków (dalej: Centrum) jest administratorem danych osobowych podawanych przez osoby wnioskujące o finansowanie projektu badawczego, działania naukowego, stażu lub stypendium doktorskiego.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: iod@ncn.gov.pl), telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Centrum stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947).
 4. Podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i bez ich podania nie można ubiegać się o finansowanie, projektu badawczego, działania naukowego, stażu czy stypendium doktorskiego oraz dokonać ich rozliczenia.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania oceny wniosku o finansowanie projektu badawczego, działania naukowego, stażu lub stypendium doktorskiego, a w przypadku przyznania środków finansowych na realizację projektu badawczego lub działania naukowego, stażu czy stypendium naukowego, w celu nadzoru, kontroli, oceny realizacji i rozliczenia umów o finansowanie, przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań Centrum oraz sprawozdawczości. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach oraz w celach statystycznych i archiwalnych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 5, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 7. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez osoby odpowiedzialne w Centrum lub działające w imieniu Centrum za realizację celów wskazanych w pkt. 5.
 8. Dostęp do przekazanych Centrum danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Centrum.
 9. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 12. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń, dla których wykonywane są regularne kopie bezpieczeństwa.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby będące ekspertami, że:

 1. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57, 30-081 Kraków jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez eksperta.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: iod@ncn.gov.pl), telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania:
  • ocen wniosków złożonych w konkursach i przygotowywania na tej podstawie list rankingowych,
  • ocen merytorycznych związanych z rozliczeniem przyznanych środków,
  • innych ocen związanych z realizacją zadań Centrum, oraz
  • wypłaty wynagrodzenia za: wykonane oceny, uczestnictwo w posiedzeniach Zespołów Ekspertów oraz zwrotu kosztów podróży zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Centrum do czasu rozliczenia finansowego tych czynności.
 4. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia ewaluacji zadań Centrum, sprawozdawczości, upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach oraz w celach statystycznych i archiwalnych.

 5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Centrum stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 20 i 22 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947).
 6. Podanie danych osobowych przez eksperta stanowi wymóg ustawowy i jest niezbędne do nawiązania oraz kontynuacji współpracy eksperta z Centrum.
 7. Od momentu pozyskania dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 8. Dane osobowe przekazywane przez eksperta będą przetwarzane przez osoby odpowiedzialne w Centrum za współpracę i kontakt z ekspertami.
 9. Dostęp do przekazanych Centrum danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Centrum.
 10. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 12. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 13. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń, dla których wykonywane są regularne kopie bezpieczeństwa.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy wykonawców że:

 1. Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Królewskiej 57, 30-081 Kraków jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez wykonawców, których dane osobowe są pozyskiwane na etapie raportowania do Centrum.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: iod@ncn.gov.pl), telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Centrum stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947).
 4. Dane osobowe dotyczące roli, rodzaju, zakresu prac oraz wynagrodzenia w projekcie będą przetwarzane w celu nadzoru, kontroli, oceny realizacji i rozliczenia umów o realizację i finansowanie projektów badawczych w związku z nimi zawartych, przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań Centrum oraz sprawozdawczości. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane w celu upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach oraz w celach statystycznych i archiwalnych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, dochodzenia związanych z nimi roszczeń oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
 6. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez osoby odpowiedzialne w Centrum lub działające w imieniu Centrum za realizacje celów wskazanych w pkt. 4.
 7. Dostęp do przekazanych Centrum danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Centrum.
 8. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń, dla których wykonywane są regularne kopie bezpieczeństwa.


Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 07.06.2018
Podpisał: Anna Bobela
Dokument z dnia: 07.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 339