Listopadowe posiedzenie Rady NCN


czwartek, 15 listopada 2012

W dniach 7-8 listopada 2012 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Podczas obrad uchwalono warunki konkursu SYMFONIA. Dyskutowano również nad uproszczeniem procedur realizacji projektów finansowanych przez NCN oraz warunków konkursu STYPENDIA DOKTORSKIE NCN.

W dyskusji nad uproszczeniem procedur realizacji grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki wziął udział prof. Paweł Koteja, przewodniczący zespołu ekspertów w panelu NZ8. Zastanawiano się m.in. nad umożliwieniem kierownikom projektów bardziej swobodnego korygowania zadań badawczych zawartych we wniosku o finansowanie projektu. Obecnie kierownik projektu może dokonać zmian w warunkach realizacji projektu na trzy sposoby, w zależności od rodzaju zmian: za zgodą NCN w formie aneksu do umowy, po otrzymaniu pisemnej zgody Centrum lub po otrzymaniu zgody kierownika jednostki, który zobowiązany jest poinformować NCN o zaistniałych zmianach. Zarówno Rada, jak i prof. Paweł Koteja zwrócili uwagę, że procedury te powodują zwiększenie liczby koniecznych działań formalnych i administracyjnych, które często utrudniają wykonawcom realizację grantów. Rada zdecydowanie poparła wniosek o zwiększenie swobody działania kierownika projektu poprzez zawarcie w obowiązujących przepisach i umowach z jednostkami zapisów wzorowanych na European Research Council, w myśl których kierownik projektu może samodzielnie wprowadzać zmiany pod warunkiem, że realizowane badania prowadzą do  założonych w projekcie celów. Postanowiono, że Rada powróci do tej sprawy podczas jednego z kolejnych posiedzeń.

Rada przyjęła warunki konkursu SYMFONIA na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Celem konkursu będzie wspieranie badań podstawowych, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów badawczych (HS, NZ, ST) w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru. Do konkursu będą mogły przystępować jednostki naukowe lub konsorcja naukowe, a w realizację projektu można będzie zaangażować, w charakterze partnerów, indywidualnych uczonych, w tym uczonych z zagranicy. W ramach konkursu możliwe będzie finansowanie projektów badawczych z budżetem od 2 do 7 mln zł, trwających od 36 do 60 miesięcy. W projekcie koniecznie należy zaplanować stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc”) oraz dla przynajmniej czterech doktorantów. Projekty w konkursie SYMFONIA będą ocenianie przez międzynarodowy zespół ekspertów w systemie dwuetapowym, przy czym w drugim etapie kierownicy najlepiej ocenionych projektów zaprezentują podczas rozmowy założenia i cele projektu.

Rada ponownie przedyskutowała założenia konkursu STYPENDIA DOKTORSKIE NCN dla osób z otwartym przewodem doktorskim, który planuje ogłosić 15 grudnia br.

W dalszej części obrad Rada wprowadziła zmiany do „Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży oraz stypendiów doktorskich”. Między innymi postanowiono, że zasada karencji, obowiązująca kierowników co najmniej 20% wniosków najniżej ocenionych w pierwszym etapie oceny projektów, będzie obowiązywała jedynie w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Członkowie Rady podjęli również decyzję o wprowadzeniu nowych pomocniczych określeń identyfikujących w panelu ST10 o nazwie „Nauki o Ziemi”.

Rada NCN określiła wysokość finansowego zaangażowania Centrum w realizację programu Infect-Era w wysokości 500 tys. euro. Poparto również wstępnie propozycję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaangażowania NCN w organizację i finansowanie konkursu w ramach Inicjatywy Wspólnego Programowania w obszarze badań nad dziedzictwem kulturowym (Joint Programming Initiative Cultural Heritiage).

Na zakończenie obrad, członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali raporty końcowe z realizacji projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych, a także raporty końcowe z realizacji międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce finansowanych w ramach konkursów rozstrzygniętych przez MNiSW i przekazanych do realizacji w NCN.