Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet WarszawskiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Wykonawca
Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
1. posiadają stopień doktora n. humanistycznych w zakresie psychologii
2. mają doświadczenie w realizacji grantów NCN
3. posiadają dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych (JCR)
4. mają doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych i kwestionariuszowych
5. posługują się biegle językiem angielskim
6. posiadają wiedzę z analizy statystycznej i psychometrii
7. uczestniczyły w konferencjach, warsztatach i wyjazdach naukowych
Ponadto:
7. posiadają wiedzę i doświadczenie (poświadczone odpowiednimi publikacjami naukowymi) w zakresie tematyki związanej z psychologią zwierząt i z psychologią jedzenia
8. mają doświadczenie w realizacji grantów i projektów dotyczących tematyki psychologii zwierząt i psychologii jedzenia
9. posiadają umiejętność pracy w zespole i kierowania zadaniami badawczymi

Opis zadań:

1. organizacja prac związanych z realizacją grantu
2. opracowywanie harmonogramów badań
3. kierowanie zadaniami badawczymi
4. planowanie i przeprowadzanie eksperymentów
5. przygotowywanie badań kwestionariuszowych
6. kodowanie i analiza statystyczna danych
7. przygotowywanie i publikacja artykułów naukowych
8. uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach
9. współpraca z podmiotami związanymi z realizacją grantu

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 20 października 2030, 18:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

umowa zlecenie/dzieło/dla pracowników UW dodatek zadaniowy

Dodatkowe informacje:

1) Oferty można składać w formie elektronicznej, na adres: wojciech.pisula@gmail.com
2) Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty to: 30.10.2018
3) W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostaną podpisane umowy zlecenie/dzieło (wzór umowy do wglądu) .
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi oferentami.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaproszenia wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy

Oferta powinna obejmować:
1. CV z wyszczególnieniem doświadczeń zawodowych
2. list motywacyjny
3. spis publikacji naukowych
4. spis realizowanych grantów

Data dodania ogłoszenia: 2018-10-16 07:31:37

« wróć do ofert pracy