Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Wydział Biologii, Uniwersytet WarszawskiWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Doktorant stypendysta (2 stanowiska)
Wymagania:

1) ukończenie studiów magisterskich na kierunku biologia, biotechnologia lub pokrewnym;
2) status studenta studiów doktoranckich uzyskany przed 16 lutego 2019 (informacje o aktualnej rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii UW są zamieszczone na stronie wydziału: www.biol.uw.edu.pl);
3. doświadczenie w pracy laboratoryjnej i znajomość obsługi urządzeń laboratoryjnych, znajomość technik biologii molekularnej;
4) znajomość zagadnień z zakresu genetyki i genomiki;
5) umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów i analizowania ich wyników;
6) dobra znajomość języka angielskiego;
7) umiejętność pracy w zespole, systematyczność, sumienność i motywacja do pracy badawczej.

Opis zadań:

Zaplanowane w projekcie badania mają na celu poznanie mechanizmów działania oraz sposobów regulacji kompleksów SWI/SNF w roślinie modelowej Arabidopsis. Zarówno u zwierząt, jak i u roślin kompleksy remodelujące chromatynę SWI/SNF pełnią kluczową funkcję w regulacji genów związanych z procesami wzrostu i rozwoju. Mimo dobrze poznanych funkcji biologicznych, mechanizm działania oraz regulacja ich aktywności są jednak wciąż niejasne. Badania zaplanowane w projektach doktorskich będą skupiały się na 1) analizach wpływu mutacji w podjednostkach SWI/SNF na stan chromatyny in vivo; 2) charakterystyce roli wytypowanych czynników chromatynowych w regulacji aktywności SWI/SNF. W badaniach zastosujemy zaawansowane metody biologii molekularnej, genetyki i genomiki (m.in. mapowanie pozycji nukleosomów, pomiary dostępności chromatyny, analizy transkryptomiczne). Stypendyści będą pracować w zespole składającym się z lidera projektu, postdoc-a, technika, 2 doktorantów oraz magistrantów. Tytuł projektu: "Przełączanie stanów chromatyny: mechanizmy działania oraz regulacja aktywności kompleksu SWI/SNF w Arabidopsis thaliana"
Kierownik projektu: dr Rafał Archacki

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać pisząc na adres: sonatabis.archacki@gmail.com

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 20 stycznia 2030, 19:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Przewidywany czas trwania stypendium: 48 m-cy (planowana data rozpoczęcia: luty 2019)
Przewidywana wysokość stypendium: co najmniej 3000 PLN/m-c (całkowita kwota stypendium składa się ze stypendium wypłacanego ze środków grantu oraz stypendium uzyskiwanego z jednostki prowadzącej studia).

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty: zaświadczenie o ukończeniu studiów magisterskich; CV oraz list motywacyjny; kontakt do 1-2 pracowników naukowych, którzy mogliby dostarczyć referencji; skan lub oryginał podpisanej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania ofert: 30 stycznia 2019 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: sonatabis.archacki@gmail.com

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową do 5 lutego 2019r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami oraz do odrzucenia wszystkich zgłoszonych kandydatur, jeśli komisja oceniająca uzna, że nie spełniają kryteriów.

Warunkiem koniecznym udziału w rozmowie kwalifikacyjnej jest posiadanie statusu doktoranta lub pozytywne przejście rekrutacji na studia doktoranckie. Informacje o aktualnej rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Biologii UW są zamieszczone na stronie wydziału: www.biol.uw.edu.pl

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość́ przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się̨ za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim;
4. Podane dane będą̨ przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą̨ udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą̨ przez okres: do odwołania przez Panią̨/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem Warszawskim.
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż̇ podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

data podpis

Data dodania ogłoszenia: 2019-01-10 16:34:11

« wróć do ofert pracy