Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Międzyuczelniany wydział Biotechnologii Uniwersytet Gdański - Gdański Uniwersytet MedycznyedGdańsk, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: stypendysta doktorant
Wymagania:

Oczekiwania wobec kandydata są następujące:
1. Posiada tytuł magistra biologii, biotechnologii, biochemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej.
2. W czasie realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem w ramach Szkoły Doktorskiej realizowanych przy MWB UG i GUM-ed.
3. Posiada doświadczenie w zakresie mikrobiologii, biochemii, biologii molekularnej i/lub fizjologii roślin.
4. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy bakteryjnymi patogenami roślin lub roślinami hodowanymi w warunkach in vitro jak również umiejętność wykonywania analiz bioinformatycznych a także statystycznych.
5. Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie.
6. Umiejętność publicznej prezentacji swoich osiągnięć.
7. Samodzielność, motywacja oraz odpowiedzialność.

Opis zadań:

Stypendysta dołączy do zespołu kierowanego przez dr hab. Małgorzatę Waleron, realizującego projekt Opus 18 2019/35/B/NZ9/01973 „Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami." Tematyka pracy realizowanej przez stypendystę dotyczyć będzie badania interakcji pomiędzy Pectobacterium a roślinami jedno- i dwuliściennymi z wykorzystaniem analiz transkryptomicznych oraz wykorzystania analizy metagenomicznej w celu poznania i porówanie składu ryzobiomu (mikroorganizmów zasiedlających korzenie) Arabidopis thaliana i Zantedeschia aethiopica hodowanych w glebie”.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 20 grudnia 2023, 20:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy (data rozpoczęcia: 01.02.2021)
Kwota stypendium to 5000 PLN/miesiąc (brutto).

Dodatkowe informacje:

Kandydat(-tka) musi zostać zrekrutowany do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej UG i GUMed (https://sd.ug.edu.pl/biotechnologia/program) w postępowaniu rekrutacyjnym.

Aplikacja powinna zawierać:
- Deklarację Kandydata(-tki) o chęci wzięcia udziału w konkursie
- List motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe Kandydata(-tki)
- Curriculum Vitae (CV) Kandydata(-tki) zawierające opis doświadczenia naukowego (udział w projektach naukowych, publikacjach, naukowe wystąpienia ustne i plakaty, stypendia naukowe, członkostwo w naukowych organizacjach studenckich, nagrody, wyróżnienia itp.)
- Referencje (list rekomendacyjny) od bezpośredniego opiekuna naukowego (referencje od zagranicznych opiekunów naukowych opisujące zdobyte doświadczenie będą preferowane) opisujące osiągnięcia Kandydata(-tki)
- Kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych
- Poświadczoną przez Dziekanat Wydziału średnią ocen ze studiów
- Dane kontaktowe Kandydata(-tki)
- Podpisane przez Kandydata(-tkę) oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Prosimy o dostarczenie kompletnych wniosków na adres Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk, Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin, pok. 102 lub 153 z dopiskiem „Doktorant-OPUS18-ZOBR”
lub aplikacje z powyższym tytułem można wysyłać do dnia 23.12.2020 do godz. 15.00 na adres: malgorzata.waleron@ug.edu.pl


Stypendystę wyłoni komisja konkursowa powołana przez Rektora UG do dnia 10 stycznia 2021.

Data dodania ogłoszenia: 2020-12-03 12:01:36

« wróć do ofert pracy