Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Centrum Nowych Technologii UWWarszawa, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stażysta podoktorski (Adiunkt)
Wymagania:

Wymagane kwalifikacje:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki
określone w:
- ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2021 r., poz. 478) i Statucie UW;
- Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów
badawczych, dla konkursu OPUS 191
- Stopień doktora z biologii molekularnej, genomiki lub dyscypliny
pokrewnej. Stopień doktora należy uzyskać przed datą zatrudnienia w
projekcie.
Dopuszczamy niewielką (~kilka miesięcy) modyfikację terminu
rozpoczęcia pracy, w zależności od preferencji kandydata. Możliwość
późniejszego rozpoczęcia pracy będzie uzgadniana z kierownikiem
projektu.
- Doskonała znajomość języka angielskiego;
- Umiejętności i doświadczenie w pracy zespołowej;
- Udokumentowane doświadczenie w zakresie sekwencjonowania
całego genomu, tworzenia zestawów danych epigenomicznych i
genomiki 3D;
- Wiedza biologiczna i doświadczenie techniczne z eksperymentów
genomicznych związanych z chromatyną: sekwencjonowanie DNA,
epigenomika, RNAseq, ATAC-ses, HiC, HiChIP, ChIA-PET, iBLESS;
- Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej
(elektroforeza, PCR, qPCR), doświadczenie w hodowli ludzkich linii
komórkowych;
- Udokumentowane doświadczenie w zakresie metod sekwencjonowania DNA nowej generacji dla ludzkich linii komórkowych;
- Wymagania zasadnicze obejmują zdolność do współpracy z innymi
osobami, w ramach dużego zespołu badawczego, wykonywania kilku
równoległych zadań naukowych, niezależne myślenie i wreszcie
zdolność do dostarczania wyników, które można opublikować;
- Potrzebujemy wysoce zmotywowanych osób chętnych do pracy w
interdyscyplinarnym środowisku w stresie i przy ściśle określonych
terminach.
Kandydat powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed
dniem podpisania umowy o pracę w projekcie.
Stopień doktora powinien być uzyskany w państwach UE, EFTA, OECD
lub nostryfikowany najpóźniej na dzień zatrudnienia w projekcie.
Mile widziane kwalifikacje:
- Preferowane doświadczenie w sekwencjonowaniu DNA ludzi lub
ssaków, epigenomice, technikach RNAseq, ATAC-seq, HiC;
- Pierwszeństwo będą mieli kandydaci posiadający wiedzę
merytoryczną związaną z projektem OPUS i z ogólnym profilem
laboratorium. Wstępna praca eksperymentalna wykonana przez
wnioskodawcę w kontekście 3DGenomics będzie traktowana jako
mocny atut;

Opis zadań:

1. Wykonywanie sekwencjonowania RNA;
2. Wykonywanie eksperymentów ChIP-seq, ATAC-seq, iBLESS;
3. Wykonywanie eksperymentów ChIA-PET, Hi-C i Hi-ChIP;
4. Analizowanie danych eksperymentalnych, formułowanie hipotez
biologicznych;
5. Podstawowa analiza bioinformatyczna danych eksperymentalnych z
NGS;
6. Zaangażowanie i pełnoetatowy udział w projekcie;
7. Inicjatywa i samodzielność w identyfikowaniu i rozwiązywaniu
problemów związanych z realizacją projektu;
8. Efektywne zarządzanie swoją pracą, aktywność w rozwoju własnej
kariery poprzez publikacje;
9. Aktywny udział w cotygodniowych spotkaniach laboratorium,
seminariach naukowych i konferencjach międzynarodowych;
10. Przygotowanie publikacji i grantów indywidualnych dla Młodych
Naukowców;
11. Zadania związane z funkcjonowaniem laboratorium i codzienną
obsługą operacyjną (we współpracy z działem administracyjnoprojektowym); planowanie zakupów sprzętu laboratoryjnego i
odczynników potrzebnych do eksperymentów; kontrola procesu
zakupowego, przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup
artykułów niezbędnych do sprawnej pracy laboratorium; nadzór nad
obiegiem dokumentacji, fakturowaniem; kontrolowanie budżetu;

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 31 października 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na cały etat.
Maksymalny okres zatrudnienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 50 miesięcy.
Wynagrodzenie miesięczne: 7 300 – 9 200 zł brutto, w zależności od kwalifikacji i doświadczenia, plus „13tka”.
Termin rozpoczęcia pracy: 1 stycznia 2022, lub najszybciej jak to możliwe po tym terminie.

Dodatkowe informacje:

For details about the competition, please visit the website of the University of Warsaw: https://konkursydlanauczycieli.uw.edu.pl/api/document/893/datafile/pdf

Data dodania ogłoszenia: 2021-05-06 11:38:31

« wróć do ofert pracy