Oferty pracy w projektach finansowanych przez NCN


Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Psychologii, Uniwersytet JagiellońskiKraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: STYPENDYSTA
Wymagania:

Do udziału w konkursie zapraszamy:
• studentów co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich lub studentów studiów drugiego stopnia (kierunek psychologia lub kierunki pokrewne),
• studentów studiów doktoranckich,
• doktorantów w szkole doktorskiej,
• osoby zainteresowane podjęciem kształcenia w szkole doktorskiej.

Wymagania:
• zainteresowanie procesami poznawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem procesów uwagowych i pamięciowych oraz eksperymentalną psychologią poznawczą,
• znajomość oprogramowania statystycznego i umiejętność przeprowadzania analiz statystycznych,
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

Zgodnie z art. 3 p. 12 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki ocenie podlega:
• dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach lub czasopismach naukowych (50% oceny końcowej),
• jego osiągniecia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej),
• kompetencje do realizacji określonych zadań́ w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej).

Opis zadań:

Do obowiązków stypendysty będzie należało:
• przygotowywanie materiałów badawczych,
• programowanie procedur badawczych,
• prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratorium,
• wprowadzanie wyników eksperymentów do oprogramowania statystycznego,
• przeprowadzanie analiz statystycznych,
• interpretacja wyników,
• przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
• prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych,
• udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego,
• dyspozycyjność czasowa – gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii od poniedziałku do piątku przez ok. 8 godz. (okresowo możliwość pracy zdalnej); konkretne godziny pracy stypendysty zostaną ustalone z uwzględnieniem terminów zajęć dydaktycznych, w których będzie uczestniczył.

Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: 20 sierpnia 2025, 21:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Oferujemy:
• stypendium w wysokości 5000 zł/miesiąc na 46 miesięcy,
• miejsce do pracy z biurkiem w pomieszczeniu typu „open space”,
• pracę w dynamicznym Zespole Badawczym,
• możliwość zwiększenia doświadczenia w pracy naukowej,
• możliwość powiększenia dorobku naukowego o publikacje realizowane w Zespole,
• możliwość uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
• możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z Zespołem Badawczym.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty:
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ, Kraków, ul. Ingardena 6, p. 3.20 lub przesłać e-mailem pod adres krystian.barzykowski@uj.edu.pl następujące dokumenty:
1. podanie z listem motywacyjnym w języku angielskim;
3. życiorys w języku angielskim, uwzględniający informacje o wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach, doświadczeniu naukowym zdobytym poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych;
4. zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta i roku studiów lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich lub w szkole doktorskiej;
5. wykaz publikacji i prezentacji konferencyjnych;
6. kopie publikacji naukowych;
7. opinię samodzielnego pracownika naukowego w języku angielskim;
8. podpisane: informacja o przetwarzaniu danych osobowych i zgoda na przetwarzanie danych (wzory dołączone do ogłoszenia).

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 25 września 2021 r.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim, która odbędzie się 27 września 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf

Streszczenie projektu: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-09-16/streszczenia/458617-pl.pdf

Dodatkowych informacji udziela kierownik projektu, dr Krystian Barzykowski, e-mail: krystian.barzykowski@uj.edu.pl
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
- w ramach procedury konkursowej oraz umowy o realizację badań i finansowanie stypendium przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki -
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 30-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu niezbędnym do realizacji procedury konkursowej w sprawie stypendium, przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, a w razie wyboru na stanowisko stypendysty w związku z zawarciem umowy o wypłatę stypendium naukowego oraz czynności związanych z pobieraniem stypendium naukowego na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego „Analiza roli pamięci roboczej w powstawaniu mimowolnych wspomnień autobiograficznych. Badanie mechanizmów poznawczych warunkujących mimowolne wspomnienia autobiograficzne.” (dalej „Projekt”), w ramach którego przeprowadzany jest konkurs na stanowisko stypendysty.
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w procedurze konkursowej, a w przypadku przyznania stypendium jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o wypłatę stypendium.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie, podmioty oceniające lub kontrolujące prawidłową realizację projektu, w ramach którego umowa została zawarta, audytorzy działający zgodnie z przepisami prawa lub którym Uniwersytet Jagielloński zlecił przeprowadzenie audytu, instytucje takie jak Najwyższa Izba Kontroli, właściwy urząd skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz umowy o realizację i finansowanie Projektu zawartej z Narodowym Centrum Nauki.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak Pani/Pana dane w procesie rekrutacji zostaną przekazane Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w wersji elektronicznej, mogą one być przetwarzane w chmurze Office 365 OneDrive na podstawie podpisanej umowy powierzenia pomiędzy UJ i Microsoft oraz na podstawie wdrożonego przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: do czasu zakończenia realizacji Projektu i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie Projektu zawartej z Narodowym Centrum Nauki, a następnie do upływu terminu przedawnienia roszczeń z umowy w Projekcie; w celach archiwizacyjnych – przez okres prawem przewidziany.
8. Posiada Pan/Pani prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.


…………………………………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis
Data dodania ogłoszenia: 2021-09-03 13:35:09

« wróć do ofert pracy